Έρχεται ο ηλεκτρονικός κατάλογος των φορέων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις

Στη συστηματική χαρτογράφηση των φορέων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα προχωράει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), στο πλαίσιο υλοποίησης μίας εκ των σημαντικότερων δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020 και ζητάει τη συμβολή των ίδιων των φορέων για την καλύτερη λειτουργία του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού εργαλείου.Συγκεκριμένα, αυτό που επιχειρείται είναι να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ηλεκτρονικός κατάλογος, προκειμένου να υπάρχει ανά πάσα χρονική στιγμή επικαιροποιημένο προφίλ και λίστα με τους φορείς που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα αναφοράς φορέων και χρηστών.

Η διαδικασία αυτή που πραγματοποιείται για πρώτη φορά, έχει στόχο να καταγραφεί ο ακριβής αριθμός των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, με τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί ένα τέτοιο έργο, λόγω των διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων και καταλόγων που χρησιμοποιούνται από το καθένα, αλλά και λόγω της μεταβλητότητας του δημόσιου χώρου, καθώς αυτός εξελίσσεται δυναμικά στο χρόνο (συγχωνεύσεις ή διάσπαση φορέων, νέοι φορείς, κατάργηση υπαρχόντων φορέων, κ.ά.).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μεταβλητότητας είναι η περίπτωση της αντιμετώπισης των αναθετουσών αρχών και φορέων, στις οποίες έχει μεσολαβήσει εταιρικός μετασχηματισμός, όπου, μέχρι σήμερα, το ελληνικό δημόσιο ήταν ο κύριος μέτοχος ή οι παραχωρήσεις υποδομών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

"Έχοντας υπόψη το αυτονόητο αίτημα εξορθολογισμού των δομών του συστήματος σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, αλλά και την καλύτερη λειτουργία και εποπτεία του τομέα αυτού, είναι αδήριτη η ανάγκη να γνωρίζουμε ανά πάσα χρονική στιγμή πόσες και ποιες είναι οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς των συμβάσεων αυτών", όπως σημειώνεται από το υπουργείο.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι το αίτημα της χαρτογράφησης των φορέων είναι αυτονόητο σε ένα σύστημα που θέλει να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική λειτουργία, την εποπτεία, την αξιολόγηση και τον έλεγχο του συγκεκριμένου τομέα, αλλά και την παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση του, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προβαίνει στη κατάρτιση και δημοσιοποίηση μίας πρώτης αρχικής έκδοσης του Μητρώου Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από τα πληροφοριακά Συστήματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και τα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και μετά από επικαιροποίηση ή/και συμπλήρωση αυτών από τους ίδιους τους φορείς.

Έτσι, παρά τις προσωρινές ατέλειες που εντοπίζονται στη καταγραφή, τον έλεγχο ή την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων, καθώς τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά συστήματα χρήζουν βελτιώσεων και η χρήση τους γίνεται σταδιακά από τους υπόχρεους δημόσιους φορείς, επιχειρείται, όπως εκτιμά το υπουργείο, μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη καταγραφή, στην οποία καλούνται να συμβάλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, έως την πλήρη λειτουργία των ηλεκτρονικών εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων της Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τις Δημόσιες Συμβάσεις που τηρεί η Αρχή.
http://www.enikonomia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com