Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου που αφορά «Επί της τροποποίησης της υπ’ αριθ. 110/2016 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
2 Έγκριση αδελφοποίησης μεταξύ της πόλης Yanqing του Δήμου Beijing της Κίνας με τον Δήμο Λέσβου
3 Αποδοχή κοινοτικής συνδρομής που αφορά το έργο με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ- CERAMEUS»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
4 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών: α) ΚΟΠΗΣ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΛΠ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, β) ΚΟΠΗΣ ΘΑΜΝΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΚΛΠ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΛΕΣΒΟΥ, γ) ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ και δ) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ
5 Έγκριση δαπάνης για συνδρομή του Δήμου Λέσβου στο διεθνές πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ»
6 Έγκριση αιτήματος της εταιρίας «ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
7 Ανανέωση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Κωνσταντιδέλλη Δημητρίου στην Τοπική Κοινότητα Μεσοτόπου
ΘΕΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
8 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» που αφορά «Περί ψήφισης  του Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Ιδρύματος  οικονομικού έτους 2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
9 Έγκριση παράτασης συμμετοχής  του Δήμου Λέσβου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ125/Α’) παράτασης από  1/11/2016 έως  28/2/2017 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
10 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» με θέμα «1η τροποποίηση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
11 Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 709/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου
12 Έγκριση πληρωμής οφειλής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  «ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ» από πρόστιμο  της Δ.Ο.Υ.
13 Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
14 Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
15 Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
16 Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο: α) «Εργασία ετήσιας επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής κλπ. του Δήμου Λέσβου» και β) «Εξειδικευμένες μηχανογραφικές εργασίες τμήματος εσόδων, κλπ.».
17 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών  (αρθ.221 του Ν.4412/2016)
18 Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης της αξίας ακινήτου προς εκποίηση ή αγορά/μίσθωση και Καταλληλότητας ακινήτου προς αγορά/μίσθωση με τη διαδικασία της δημοπράτησης (παρ. 1 του αρθ. 7 του ΠΔ 270/81)
19 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Απόδοσης μισθωμένων ακινήτων του Δήμου Λέσβου (παρ. 3, αρθ. 17 του Ν.3130/2003)
20 Λήψη απόφασης επί εξώδικης καταγγελίας εμπορικής μίσθωσης της Μαγδαληνής ΧΑΛΔΕΖΟΥ (δημοτικό ακίνητο: ΑΙΘΟΥΣΑ εντός του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΥΓΩΝΑ)
21 Διαπίστωση λύσης μίσθωσης του υπό στοιχεία Κ5 ακινήτου στον οικισμό ΟΕΚ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ VII μεταξύ Δήμου & του Π. ΠΕΡΕΛΛΗ. Βεβαίωση αποζημίωσης λόγω χρήσης του μισθίου.
22 Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο Λέσβου (Α.Π. 5323/2-2-2017)
23 Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο Λέσβου (Α.Π. 7444/14-2-2017)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
24 Έγκριση δαπάνης συντήρησης και επισκευής του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης
25 Έγκριση επιστροφής ποσού 272,39€ στα αδιάθετα υπόλοιπα του ΠΔΕ για το υποέργο 2 με τίτλο «Δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης περιοχής Μπουτζαλιά, υπολειπόμενα δίκτυα υψηλής και μεσαίας ζώνης» της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Δίκτυο Aποχέτευσης και Eγκατάστασης Eπεξεργασίας Λυμάτων Αγιάσου» στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και κωδικό MIS 376461
26 Έγκριση λύσης σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Διάθεση Λυμάτων Δ. Πολιχνίτου και πέριξ Οικισμών – Προέγκριση Χωροθέτησης και Μ.Π.Ε.»
27 Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ»
28 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΠΕΤΡΙ 2΄ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΜΑ ΠΕΤΡΑΣ - ΜΗΘΥΜΝΑΣ» [MIS 365208]
29 Έγκριση της αρίθμ 17/2017 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Δ.Ε. Μυτιλήνης»
30 Έγκριση της αρίθμ 18/2017 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Ανατολικής Λέσβου εκτός της Δ.Ε. Μυτιλήνης (Δ.Ε. Πολιχνίτου, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Αγιάσου, Γέρας, Λ. Θερμής, Μανταμάδου, Αγίας Παρασκευής)»
31 Έγκριση της αρίθμ 19/2017 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Δυτικής Λέσβου (Δ.Ε. Καλλονής, Ερεσού Αντίσσης, Πέτρας, Μήθυμνας)»
32 Έγκριση της αρίθμ 22/2017 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή στέγης του Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου»
33 Έγκριση της αρίθμ 26/2017 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή δημοτικού κτηρίου στη Δ.Κ. Βατούσας (Αγροτικό               Ιατρείο)»
34 Έγκριση της αρίθμ. 33/2017 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΓΑΡΟΠΗ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ»
35 Έγκριση της αρίθμ. 35/2017 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή πλακοστρώτου περιοχής Αγ Αντωνίου Ταξιαρχών Δήμου Λέσβου»
36 Έγκριση της αρίθμ. 36/2017 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τριών τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Δ.Ε. Ερεσού Αντίσσης (Μεσοτόπου-Πτερούντας-Χιδήρων) για την άρση της επικινδυνότητας λόγω του κατ επείγοντος»
37 Έγκριση της αρίθμ. 172/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ»
38 Έγκριση των μελετών αρίθμ. 107/2016 «Κατεδάφιση και άρση επικίνδυνων κτισμάτων Ν.Α. Λέσβου» & 108/2016 «Κατεδάφιση και άρση επικίνδυνων κτισμάτων Β.Δ. Λέσβου» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης των έργων
39 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
40 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΚΑΛΛΟΝΗ – ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ - ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)»
41 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ»
42 Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Άρση επικινδυνότητας οδών Δ.Ε. Πέτρας (θέση Αυλάκι και στην οδό Σκουτάρου προς Τσιχράντα)»
43 Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων-εργασιών συντήρησης της παρ.2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171 (ΦΕΚ Α΄/02/06/1987) για το έτος 2017
44 Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικής φύσεως του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2017

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com