Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 57 θέματα ημερήσιας διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ»
2
Ανασύσταση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λέσβου
3
Ορισμός νέων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"»
4
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του Ν.1080/1980
5
Ορισμός θητείας και ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
6
Ορισμός θητείας και ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
7
Ορισμός θητείας και ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
8
Ορισμός θητείας και ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
9
Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λέσβου
10
Ορισμός νέου Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΕΥΑΛ»
11
Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του κληροδοτήματος με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ»
12
Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου Λέσβου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ»
13
Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ν. Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                            Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
14
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 65/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου που αφορά «Επί της ανάκλησης της υπ’ αριθ. 23/2017 Απόφασης του Δ.Σ.»
15
Καταβολή και ύψος εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου για τα έτη 2016 και 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
16
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λέσβου με συνολικό ποσό 200.000,00€ για επισκευή-συντήρηση των σχολικών μονάδων
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
17
Κατάρτιση τεκμηριωμένων αιτημάτων έκδοσης Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  για έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών (άρθρο 4 παρ.1α Π.Δ. 80/2016)
ΘΕΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                             Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
18
Έγκριση παραχώρησης στην ΑΔΕΛ Α.Ε. για χρήση-εκμετάλλευση δύο Δημοτικών Ακινήτων της Τοπικής Κοινότητας Κεραμίου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
19
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
20
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
21
Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
22
Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
23
Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
24
Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
25
Έγκριση 13ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017
26
Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017 (Απόφαση 155/2017 Ο.Ε.)
27
Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2017 (Απόφαση 203/2017 Ο.Ε.)
28
Αποδοχή πίστωσης Υπουργείου Εσωτερικών για καταβολή μισθωμάτων Σχολικών Μονάδων και Υπηρεσιών από 1/9/2016 έως 31/12/2016
29
Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων  (ελαιοκτημάτων στις θέσεις α. ΤΡΑΧΑΛΟΜΑΝΤΡΑ Παπάδου, β. ΗΡΑΚΛΗΣ Λουτρών & γ. ΚΑΜΑΡΙ ΓΙΑΝ ΒΙΓΛΑ Πελόπης)
30
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικών ακινήτων  (ελαιοκτημάτων,  αγρών κλπ)
31
Λύση μισθωτικής σύμβασης - έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου                   (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Μεγαλοχωρίου)
32
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών (εκποίηση/ εκμίσθωση & αγορά/ μίσθωση ακινήτων)
33
Ορισμός μέλους του Δ.Σ. στην Επιτροπή Καταλληλότητας Σχολικών Μονάδων
34
Ορισμός μέλους του Δ.Σ. στην Επιτροπή της παρ. 5 του αρ. 186 του Ν. 3463/2006
35
Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Παράδοσης & Παραλαβής ακινήτων του Δήμου Λέσβου – ορισμός μελών του ΔΣ στην Επιτροπή
36
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους (Α.Π. 12980/16-3-2017)
37
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ. στο Δήμο Λέσβου (Α.Π. 12982/16-3-2017)
38
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ. στο Δήμο Λέσβου (Α.Π. 12985/16-3-2017)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
39
Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου και Πάρκων
40
Καθορισμός αριθμού νέων αδειών στασίμου και πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2017
41
Έγκριση ίδρυσης σταθμού στάθμευσης (πιάτσας) ταξί έξω από Κ.Υ.Τ. Μόριας (τέως στρατόπεδο Παραδέλλη)
42
Έγκριση διάλυσης της σύμβασης της Πολεοδομικής Μελέτης των ενοτήτων «Βαρειά Ακρωτήρι», «Βίγλα» και «Ταξιάρχες» της Δ.Ε. Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
43
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά «Έγκριση ταμειακού απολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικον. Έτους 2016»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
44
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν στα καύσιμα και στα αυτοκίνητα - οχήματα  - μηχανήματα έργων του Δήμου
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
45
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου
46
Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου «Άρση επικινδυνότητας στην οδό από Κάπη προς Γενί Λιμάνι με την κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων»
47
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου  «Δημιουργία Θέσεων Παρατήρησης Ορνιθοπανίδας στη θέση Μυρσιντζίκη -Ψαρόνταμο και Αλυκές – Κάμπος της Δ.Ε Αγίας Παρασκευής»
48
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΑΛΚΕΛΙΑ" ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
49
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ»
50
Έγκριση χορήγησης 4ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου«Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων – Εξωτερικά Δίκτυα»
51
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΟΥΤΖΑ –ΛΕΜΟΝΟΥ’ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
52
Ορισμός μέλους για την επιτροπή Διοικητικής Παραλαβής του έργου «Έργα αποχέτευσης Δήμου Ευεργέτουλα Νομού Λέσβου – Κατασκευή Δικτύων» και μεταβίβαση αρμοδιότητας λειτουργίας στη ΔΕΥΑΛ
53
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβή του Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ν.Α . ΛΕΣΒΟΥ»
54
Έγκριση δαπανών για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ
55
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Επισκευή Κτιρίου Συντήρηση Κεντρικής Θέρμανσης Λυκείου Άγρας» Δ.Ε Καλλονής
56
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Πλακόστρωσης Πεζοδρομίων Καλλονής»
57
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Περιοχής Γέρας»


                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com