68 προσλήψεις για τη Δακοκτονία στη Λέσβο - Αναλυτικά η προκήρυξη - Όλες οι λεπτομέρειες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού εξήντα οχτώ (68) ατόµων (33 άτοµα έως και 34 ηµεροµίσθια και 35 άτοµα έως και 60 ηµεροµίσθια) µε απασχόληση εντός χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία πρόσληψης µέχρι 30-11-2017, στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 2017 για τις εξής ειδικότητες και αριθµό ατόµων ως κατωτέρω:ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα τοποθετούνται µε βάση το κριτήριο της εντοπιότητας µε την εξής σειρά:

(1) Στα συνεργεία που αντιστοιχούν σε κάθε ∆ηµοτική και Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι µόνιµοι κάτοικοί της (Α' βαθµός εντοπιότητας). (όπως ΠΑΡ. Α’)

(2) Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι των υπολοίπων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της αντίστοιχης ∆ηµοτικής Ενότητας (Β' βαθµός εντοπιότητας)

(3) Ακολουθούν οι µόνιµοι κάτοικοι των υπολοίπων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Λέσβου (Γ΄ βαθµός)

(4) Ακολουθούν οι µόνιµοι κάτοικοι των υπολοίπων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (∆΄ βαθµός) (5) Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (Ε΄ βαθµός)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

2. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας σε επίπεδο Τοπικής ή ∆ηµοτικής Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα.

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ανεξαρτήτου χρόνου.

4. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α.

5. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άµεσα Ασφαλισµένου (για Α.Μ. ΙΚΑ) ή Υπεύθυνη ∆ήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει Αριθµό Μητρώο ΙΚΑ.

6. Βεβαίωση πρώτης ασφάλισης.

7. Φωτοτυπία αριθµού Λογ/σµού βιβλιαρίου Τραπέζης µε πρώτο όνοµα αυτό του εργαζοµένου.

8. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας (σχετική βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας). 9. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

10. Βεβαίωση σπουδών για τέκνα που φοιτούν σε σχολές.

11. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας (Ταχ. ∆/νση Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81100)και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος (Ελευθερίου Βενιζέλου 17-19 Μυτιλήνη), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες,
LesvosNews.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com