Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου “Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Καβειρίου Λήμνου” για χρονικό διάστημα: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως την 31-03-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

1 ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

1 ΣΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε ανασκαφική συντήρηση λίθου – Ομάδα Α΄

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΣαπφούΣ 22, Μυτιλήνη τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπόψη κας Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510-22087), εντός προθεσμίας πέντε ημερών που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο. (από 8-12-2017 έως 14-12-2017 και ώρα 15:00)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας την φωτογραφία σας,
την αποψή σας, την καταγγελία σας,
δώστε δύναμη στη φωνή σας,αναδείξτε την δική σας ιστορία,
στο e-mail: 24oresblog@gmail.com