Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, ανακοινώνει τους Προσωρινούς Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Αξιολογικοί Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), που εδρεύει στο Νομό Λέσβου.Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, ανακοινώνει τους Προσωρινούς Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), που εδρεύει στο Νομό Λέσβου, των κατωτέρω θέσεων ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης
(Δ. Λέσβου
Ν. Λέσβου)
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της  30.06.2019
1
102
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης
(Δ. Λέσβου
Ν. Λέσβου)
ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της  30.06.2019
1

σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. αριθμ. πρωτ. 4262/16-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΡ7Ο464653ΠΣ-ΙΥ6) ΣΟΧ 2/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Οι ανωτέρω πίνακες έχουν αναρτηθεί στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 26, Μυτιλήνη Λέσβος) και στην ιστοσελίδα της: http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch στη διαδρομή Ειδική Αγωγή à Ανακοινώσεις.

Λόγω προσωπικών δεδομένων στους Πίνακες δεν αναφέρονται η ταυτότητα του υποψηφίου και και τα κριτήρια αναπηρίας.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους ήτοι από Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ.: 11510) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι (20) ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου