Έργο ISLANDS OF INNOVATION / INTERREG EUROPE 2014-2020

Έργο ISLANDS OF INNOVATION /
INTERREG EUROPE 2014-2020
Καινοτόμες Πολιτικές για τη Βιωσιμότητα των Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Περιοχών
Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υλοποιεί το έργο Islands Of Innovation του Interreg Europe 2014-2020. Το έργο καλείται να διερευνήσει τις υφιστάμενες πολιτικές καινοτομίας και να προσπαθήσει να τις βελτιώσει προς όφελος της ανταγωνιστικότητας των νησιών που συμμετέχουν.

Κύριος στόχος του έργου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας μέσω της βελτίωσης των σχετικών δημόσιων πολιτικών, με βάση και τις διεθνείς εμπειρίες άλλων απομονωμένων νησιών, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε  επιχειρηματίες & κυρίως σε νέους να αναπτύξουν καινοτόμες δραστηριότητες στα συμμετέχοντα νησιά.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκές νησιωτικές περιοχές διαφοροποιούνται από αυτές των ηπειρωτικών περιφερειών, λόγω των ειδικών εδαφικών χαρακτηριστικών τους. Η πληθυσμιακή συρρίκνωση, η απομόνωση & η περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα η οποία συνήθως εστιάζει σε λίγους οικονομικούς τομείς, είναι κάποιες από τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι και φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί των νησιών. Ωστόσο, υπάρχουν και ουσιαστικά πλεονεκτήματα τα οποία προκύπτουν από τα ειδικά εδαφικά χαρακτηριστικά, όπως η αυτάρκεια, η ευαισθητοποίηση και συμμετοχικότητα του τοπικού πληθυσμού, αλλά και το γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη καινοτομιών και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, κατάλληλου για την ανάπτυξη δράσεων με καινοτόμο περιεχόμενο. Η βελτίωση των πολιτικών θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση των οικονομιών και θα προωθήσει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο του έργου θα διεξαχθεί μία διαδικτυακή έρευνα με τη συμπλήρωση ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των νέων ηλικίας 15-30 ετών σχετικά με την πρόθεση παραμονής τους ή μη στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, απασχόλησης και ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης, με θέματα καινοτομίας κλπ. 
Ανάλογη έρευνα θα διεξαχθεί από όλους τους εταίρους του έργου. Η έρευνα προφανώς θα έχει κοινά στοιχεία αποτύπωσης για όλους τους εταίρους και  η σύγκριση των δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα μια κοινή εταιρική έκθεση συμπερασμάτων.
Καθώς για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων απαιτείται η συγκέντρωση σημαντικού αριθμού συμπληρωμένων ερωτηματολογίων προερχόμενα από διαφορετικά νησιά της Περιφέρειας, παρακαλούμε για την συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου νέου ηλικίας 15-30 ετών που διαμένει στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Μπορείτε να αναζητήσετε και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στο παρακάτω link:
https://goo.gl/forms/EebtesMeVdhQdkrK2
Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, συμπληρώνεται σε 5 περίπου λεπτά διαθέτοντας πολλαπλές επιλογές απαντήσεων και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας του έργου.
     Το έργο Islands Of Innovation είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Interreg Europe και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου