10 προσλήψεις στην Μυτιλήνη από το υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα ένα (71) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Κορινθίας, Χίου, Θεσσαλονίκης, Λέσβου, Δωδεκανήσου, Έβρου, Δράμας και Σάμου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα για το Έργο 1.» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
105
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ή ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΣΥΛΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
Από την υπογραφή της σύμβασης για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου