Εγγραφές σπουδαστών-τριών στο Δ.Ι.Ε.Κ (Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας) του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης εως 15/09

Για την εγγραφή σπουδαστών-τριών στο Δ.Ι.Ε.Κ (Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας) του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης, προκειμένου να λειτουργήσει τμήματα Α' και Γ' χειμερινού εξαμήνου.

Το Δ.Ι.Ε.Κ (Βοηθών Νοσηλευτών) του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης θα λειτουργήσει τμήματα Α' χειμερινού εξαμήνου 30 (τριάντα) εξωτερικών σπουδαστών και Γ' χειμερινού εξαμήνου 20 (είκοσι), εκπαιδευτικού έτους 2017-2018.

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από 4-09-2017 έως και 15- 09-2017 στην Γραμματεία της Σχολής και ώρες από 9 π.μ έως 12 μ.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή στέλνονται ταχυδρομικά μέχρι 15-09-2017 της αποστολής αποδεικνυομένης με την σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ:

i.       Σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

ii.      Τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).

iii.     Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το I.E.Κ.

ίν. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος στο νοσηλευτικό κλάδο ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

ν. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

vi.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

vii.    Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο iii, απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για   τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο ii, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού, καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία,
viii. ΑΜΚΑ

Επιλογή

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής θα ανακοινωθούν οι πίνακες αξιολόγησης.

Οι τελικοί επιλεγέντες, υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την οριστική τους εγγραφή στο Δ.Ι.Ε.Κ. τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζομένων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο ΙΕΚ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσαβάθμια κλίμακα, γίνεται αναγωγή του σε εικοσαβάθμια κλίμακα.

β) Η τεκμηριωμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εργασιακή εμπειρία, σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα ως εξής:

I.      Για προϋπηρεσία τριών (3) μηνών δύο (2) μόρια.

II.     Για προϋπηρεσία έξι (6) μηνών τρία (3) μόρια'.

III.    Για προϋπηρεσία εννέα (9) μηνών τέσσερα (4) μόρια.

IV.    Για προϋπηρεσία δώδεκα (12) μηνών έξι (6) μόρια.

γ) Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζομένου με την ημερομηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως ακολούθως:

I.      Για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία αποφοίτησης δέκα (10) μόρια.

II.     Για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης επτά (7) μόρια.

III.    Για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης πέντε (5) μόρια.

IV.    Για διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης δύο (2) μόρια, δ) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.

ε) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό Δήμου, τρία (3) μόρια.

ζ) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεΐκής οικογένειας τρία (3) μόρια.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου