Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου την ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
1.       
Έγκριση «Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο Δήμο Λέσβου»
2.       
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 € από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
3.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» (αριθμ. 23651/2769/2012 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου) (ΦΕΚ 2218/27-7-2012, τ.Β’)»
4.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 65/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά: «7η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                              Εισηγητές:                                                                                            Πρόεδρος ΔΣ κ. ΨΑΝΗΣ &                                                                         Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
5.       
Βράβευση για τη διάσωση ανθρώπου στην παραλία της Σκάλας Βασιλικών του μαθητή Στρατή Σκλεπάρη, του Προέδρου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ.Σπύρου Πατσέλλη και του Διευθυντή Γυμνασίου Αγιάσου κ.Γρηγορίου Αλεντά
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
6.       
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την παράθεση γεύματος με αφορμή το Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Β.Α. Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στη Λέσβο το διάστημα 31 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
7.       
Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Δ.Κ. Αγιάσου του Δήμου Λέσβου
8.       
Έγκριση ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με το αριθμ. 3/2018 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006
9.       
Έγκριση έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «ΑΡΙΣΒΗ» της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής(σχετ.72/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
10.  
α) Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) απορριμματοφόρων οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Λέσβου, β) έγκριση της υπ’ αριθμό 85/2018 τεχνικής μελέτης  
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΛΕΞΙΟΥ
11.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 264/2018 Απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά: «6η τροποποίηση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικον. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ       Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
12.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"» που αφορά «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
13.  
Αποδοχή  τροποποίησης απόφασης ένταξης της πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Σύμμεικτων Δήμου Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5011036 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
14.  
Έγκριση Επικαιροποίησης του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέσβου και Δ.Ε.Δ.Α.Π.Α.Λ.  Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου»
15.  
Έγκριση υπογραφής και σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λέσβου,  και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου: «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής»
16.  
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  για την υλοποίηση των πράξεων: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» και «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5X5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
17.  
Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την Αίθουσα Πολιτισμού της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών Δήμου Λέσβου» προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020
18.  
Έγκριση της αριθμ. 150/2018 τεχνικής προμελέτης με τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζημιών παραλίας Σκάλας Ερεσού Ν.Λέσβου» και έγκριση υποβολής πρότασης προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
19.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 14/2018 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
20.  
Έγκριση αποδοχής δωρεάς της δαπάνης εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΑΝΑΞΟ  ΑΠΟ ΑΝΔΡΙΩΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ»
21.  
Έγκριση της αριθμ. 48/2018 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ»
22.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018»
23.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ανασυνταγμένος - τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο: «Κτιριακό Συγκρότημα ΤΕΛ-ΙΕΚ Μυτιλήνης Ενίσχυση Στατικής Επάρκειας Κτιρίων V (β. φάση), VI, VII, Σ5 και Χ
24.  
Έγκριση του 1ου – Τακτοποιητικού ΑΠΕ  του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΒΔ Λέσβου»
25.  
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη ΔΕ Ερεσού Αντίσσης για την άρση της επικινδυνότητας λόγω του κατ’ επείγοντος»
26.  
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή τοιχείου αντιστήριξης εντός οικισμού Λουτροπόλεως Θερμής λόγω του κατεπείγοντος»
27.  
Έγκριση 1ου    ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Τμήματος Β.Δ Λέσβου πλην Δ.Ε Μυτιλήνης» του Δήμου Λέσβου
28.  
Έγκριση 1ου    ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση-Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων Τμήματος Ν.Δ Λέσβου πλην Δ.Ε Μυτιλήνης» του Δήμου Λέσβου
29.  
Έγκριση 2ου    ΠΚΤΜΝΕ και 2ου ΑΠΕ (ανασυνταγμένος - τακτοποιητικός)  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Δαπέδου  Ορόφου Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ και τοίχου περίφραξης Αύλειου Χώρου του Δημοτικού Σχολείου Βαρειάς»
30.  
Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του  έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
31.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή τριών τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, στον αύλειο χώρο του 15ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης, στο Χάλικα και στη Λαγκάδα για την άρση της επικινδυνότητας των υφιστάμενων τοιχίων»
32.  
Έγκριση Προσωρινής Παραλαβής του  έργου «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/06/2017»
33.  
Χορήγηση 3ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Έργο διαμόρφωσης χώρου Φύλαξης» του Δήμου Λέσβου
34.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή πλακοσκεπούς ομβρίων στην Δ.Κ. Πέτρας που υπέστη ζημιές από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017»
35.  
Χορήγηση 3ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ»
36.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 12-06-2017 ΣΤΟ ΓΕΛ ΑΝΤΙΣΣΑΣ»
37.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών σε Οδούς και Κοινόχρηστους Χώρους από σκυρόδεμα ΒΔ Λέσβου»
38.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τάφων σε Νεκροταφεία Δήμου Λέσβου»  
39.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Τσιμεντοστρώσεις Οδών και Εσωτερικού Δικτύου της Δ.Ε Καλλονής (Καλλονή – Παρακοίλων –Σκαλοχωρίου) »
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
40.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την επιχορήγηση του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ [Α.Ε.Π.Σ ΑΙΟΛΙΚΟΣ] με σκοπό την διοργάνωση εκδήλωσης  με θέμα: ΟΧΙ ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
41.  
Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, που αφορά τη φιλοξενία-διαμονή των μελών του Εθνικού Θεάτρου για την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης που φέρει τον τίτλο «Ήλεκτρα του Σοφόκλη» στο Θέατρο Κάστρου της Μυτιλήνης, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λέσβου για το Καλοκαίρι 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
42.  
Έγκριση 44ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
43.  
Έγκριση 45ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
44.  
Έγκριση 46ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
45.  
Έγκριση 47ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
46.  
Έγκριση 48ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
47.  
Έγκριση 49ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
48.  
Έγκριση 50ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
49.  
Έγκριση 51ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
50.  
Έγκριση 52ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
51.  
Έγκριση 53ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
52.  
Έγκριση αλλαγής τίτλου του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018 [αποφ. 607-2018 Ο.Ε]
53.  
Έγκριση αλλαγής τίτλων του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018 [αποφ 610-2018 Ο.Ε]
54.  
Έγκριση αλλαγής τίτλου του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018 [αποφ. 623-2018 Ο.Ε]
55.  
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για «Υλοποίηση Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας με σκοπό την κάλυψη άμεσων βιοτικών Αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών- σεισμός  12-6-2017, Αντικατάσταση οικοσκευής»
56.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Λέσβου σχολικού έτους 2018-2019 και β) των απόρων δημοτών  του Δήμου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
57.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ: α) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» β) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του  Δήμου Λέσβου»
58.  
Έγκριση παράτασης παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΚΑΝΑΡΑ» της Δ.Κ. Πλωμαρίου
59.  
Παράταση μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας Γεωργίου Ε. ΓΙΑΚΑΛΗ, εντός του οικισμού Λουτρών Λέσβου (χώρος - αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων της ομώνυμης     Κοινότητας)
60.  
Χορήγηση παράτασης της Σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αυτόνομων φωτιστικών ηλιακών σωμάτων σε ιστούς παραδοσιακού τύπου»
61.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 33973/27-7-2018)
62.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών (αριθ. πρωτ. 34606/1-8-2018)
63.  
Χαρακτηρισμός Επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων - καφετέριας στην Άναξο, ιδιοκτησίας Χαλκιώτη Κων/νου, ως Εποχιακή
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
64.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου                                    


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου