Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου προσκαλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 4262/16-07-2018 ΣΟΧ 1/2018 ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΑΔΑ:ΩΡ7Ο4653ΠΣ-ΙΥ6, προσκαλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, που εδρεύει στη Μυτιλήνη Δήμου Λέσβου, και συγκεκριμένα: ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Τόπος Απασχόλησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης
(Δ. Λέσβου
Ν. Λέσβου)
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της  30.06.2019
1
102
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης
(Δ. Λέσβου
Ν. Λέσβου)
ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της  30.06.2019
1

να υποβάλλουν αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 με συνημμένα τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα που κατέχουν (όπως αυτά αναφέρονται στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημέρες ημερολογιακές ημέρες.

Συγκεκριμένα η δημοσίευση στον ημερήσιο τοπικό τύπο της Μυτιλήνης θα γίνει στις εφημερίδες ‘’ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ’’ και ‘’ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ’’ την ΤΡΙΤΗ 28 Αυγούστου 2018.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μπορούν να προσέρχονται από την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες (08:30 π.μ. – 15:00 μ.μ.) για να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας που βρίσκονται στη Μυτιλήνη και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 26, 1ος όροφος (Μακρύς Γυαλός) κατά τις ώρες 08:30 π.μ. - 15:00 μ.μ. καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) με συστημένη επιστολή, και σφραγίδα κατάθεσης στο Ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018, στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ– ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, Τ.Κ.: 81132, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΕΣΒΟΣ». Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αριθμ. πρωτ. 4262/16-07-2018 ΣΟΧ 2/2018 ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ ΜΕ (ΑΔΑ:ΩΡ7Ο4653ΠΣ-ΙΥ6), την αίτηση ΣΟΧ 6 / 2018, το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017», ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΩΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: α) στους δικτυακούς τόπους: της υπηρεσίας μας http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch και στη Διαδρομή Ειδική Αγωγή à Ανακοινώσεις, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου http://dipe-lesvou.gr, στο δικτυακό τόπο του Δήμου Λέσβου http://www.mytilene.gr/category/prokiriksis β) τα έντυπα των αιτήσεων στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) τα έντυπα των αιτήσεων στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΣΤΟ: «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-03-2017». 
 
Το ωράριο εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, που αφορά την ανωτέρω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, καθορίζεται από 6:30 έως 9:00 και από 12:00 έως 17:18 για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και από 6:30 έως 17:18 για μία ημέρα την εβδομάδα.

Στην περίπτωση υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός ή εκτός της έδρας της σχολικής μονάδας το παραπάνω ωράριο δύναται να τροποποιείται εντός όμως του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 22510-48166 και στο mail@vaigaiou.pde.sch.gr (Υπεύθυνος: Τζίτζιρας Ευστράτιος), ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch.

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριστείδης Καλάργαλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου