ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΝ 22-10-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1.       
Ορισμός Εκπροσώπων Δήμου Λέσβου στο Δ.Σ. των «Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Πλωμαρίου»
2.       
Ορισμός συμβολαιογράφου, για την αποδοχή της δωρεάς Καμίτσου Γ. Άρτεμης – Μήθυμνα – Λέσβου
3.       
Έγκριση χορήγησης γαμήλιων βοηθημάτων έτους 2016 άπορων κορασίδων στην Δ.Κ. Λουτρών έτους 2016 από το κληροδότημα ΜΑΡΙΑΣ ΑΠ. ΠΑΣΙΟΥΡΑ – Λουτρά
4.       
Πληρωμή εξόδων σκοπών κληροδοτήματος ΜΑΡΙΑΣ ΑΠ. ΠΑΣΙΟΥΡΑ – Λουτρά (αφορά τέλεση μνημόσυνου και προμήθεια δοχείου λαδιού στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου)
5.       
Ενέργειες για αποτελεσματικότερο τρόπο παράδοσης στο Δήμο Λέσβου, των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης (ΚΑΔ),σύμφωνα με τις επιταγές του ελέγχου της Δ.Υ.Ε.Ε.
6.       
Παράταση του χρόνου προθεσμίας ολοκλήρωσης των ενεργειών-διαδικασιών τεκμηρίωσης συμμόρφωσης του ευρήματος 3 του αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ2/10-8-2018 της Δ.Υ.Ε.Ε. Λέσβου που αφορά: «Αποστολή Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ελέγχου Δήμου Λέσβου»
7.       
Παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων Θερμοπηγών Πολιχνίτου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
8.       
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή  νεκροταφείων – κοιμητηρίων»
9.       
Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΥ- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
10.  
Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής εναντίον της Ευστρατίας Γιαννίκου του Δημητρίου
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
11.  
Έγκριση Τεχνικών Εκθέσεων & Υποβολή τους στην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά
12.  
Λήψη Απόφασης σχετικά με τη μετατροπή των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» από ορισμένου σε Αορίστου Χρόνου των εργαζομένων, με φορέα πρόσληψης ένα εκ των συναρμόδιων Υπουργείων
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
13.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 113/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά: «10η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
14.  
Έγκριση σύναψης συνεργασίας του Δήμου Λέσβου με την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» για την ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Έγκριση του σχεδίου της σύμβασης συνεργασίας.
15.  
Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών του τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου (Α.Π. 44605/5-10-2018)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
16.  
Έκτακτη και ειδική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
17.  
Αποδοχή αποφάσεων ένταξης πράξεων  «Ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
18.  
Αποδοχή απόφασης  ένταξης της πράξης  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
19.  
Αποδοχή απόφασης  ένταξης της πράξης  «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών-παραλιών Δήμου Λέσβου» με κωδικό ΟΠΣ 5029060 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
20.  
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  για την υλοποίηση της πράξης: «Ανακατασκευή υποδομών στίβου στα Στάδια Μυτιλήνης & Καλλονής»
21.  
Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ του Δήμου Λέσβου,  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Λέσβου για την πράξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»
22.  
Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  μεταξύ του Δήμου Λέσβου,  του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Λέσβου και του Επιμελητηρίου Λέσβου για την πράξη «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
23.  
Αποδοχή χρηματοδότησης που αφορά την Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» και ακρωνύμιο “Smart Cities”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020
24.  
Έγκριση μελετών και υποβολής προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν από την πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ 2537 του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
25.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας που παράχθηκε σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση  «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2016-2018»
26.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
27.  
Έγκριση αγοράς ακινήτου στην  Σκάλα Συκαμνιάς
28.  
Έγκριση Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Λέσβου και Επικαιροποίηση ΧΥΤΑ Λέσβου και Συνοδών Έργων» (ΑΜ 174/2018) και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης
29.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’αριθ. 111/2018 μελέτης για τις εργασίες «Άρσης καταπτώσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2018 στην ΔΕ Πολιχνίτου»
30.  
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ιρλανδικών Διαβάσεων στην αγροτική περιοχή Αλιγαροπή Τ.Κ Παλαιοκήπου»
31.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 134/2018 μελέτης για την εργασία με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΔΕ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ», αναδόχου Κ. Αφεντούλη
32.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 112/2018 μελέτης για την εργασία «Άρση καταπτώσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου στη ΔΕ Γέρας»
33.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 115/2018 μελέτης για την εργασία «Άρση καταπτώσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου στη ΔΕ Μυτιλήνης»
34.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) και χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤOIXEIΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΒΡΙΣΑ ΚΑΙ ΛΙΣΒΟΡΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12-06-2017 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»
35.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η ΣΣ) του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης»
36.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση 4ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Έργο διαμόρφωσης χώρου Φύλαξης» του Δήμου Λέσβου
37.  
Έγκριση 2oυ  τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ»
38.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τεχνικού στην Τ.Κ. Σκαλοχωρίου που κατέρρευσε μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις της 13ης Ιανουαρίου 2018»
39.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από τη σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πλωμαρίου»
40.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή βάσεων και εργασίες υποδομής για τη στέγαση λυόμενων κατασκευών για τη στέγαση  τμημάτων σχολείων του Δήμου Λέσβου, μέχρι την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή δόνηση στις 12/06/2017»
41.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματική κατασκευή νέων βάσεων και συμπληρωματικές εργασίες υποδομής προκατασκευασμένων οικίσκων για τις ανάγκες σχολικών μονάδων του Δήμου Λέσβου που υπέστησαν ζημιές από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12/06/2017»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
42.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για κάλυψη δαπάνης που αφορά την «Συμμετοχή του Δήμου Λέσβου στην  34η διεθνή έκθεση τουρισμού 34η PΗΙLOXENIA 2018» (Θεσσαλονίκη, 9-11 Νοεμβρίου 2018)
43.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης που αφορά την δαπάνη για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κου Προκόπιου Παυλόπουλου στη Λέσβο στο πλαίσιο του εορτασμού της  Επετείου Απελευθέρωσης της νήσου Λέσβου στις 8 Νοεμβρίου
44.  
Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, που αφορά τη μετακίνηση με λεωφορεία για την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης του Εθνικού Θεάτρου που φέρει τον τίτλο «Ήλεκτρα του Σοφόκλη» στο Θέατρο Κάστρου της Μυτιλήνης, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λέσβου για το Καλοκαίρι 2018
45.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για τις ανάγκες  συνδιοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Παγγεραγωτικού Συλλόγου Αθηνών με τίτλο: «Λέσβος, μια κοιτίδα πολιτισμού μες στο Αιγαίο»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
46.  
Εξέταση αιτήματος ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ περί παροχής σύμφωνης γνώμης εκτέλεσης εργασιών σε παραχωρημένα κατά χρήση δημοτικά ακίνητα, όπου λειτουργούν παιδικοί σταθμοί
47.  
Έγκριση 66ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
48.  
Έγκριση 67ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
49.  
Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών με τίτλο:  «Εξειδικευμένες μηχανογραφικές εργασίες τμήματος εσόδων, κλπ.»
50.  
Διαπίστωση λύσης της μίσθωσης δημοτικών ακινήτων: καταστημάτων Α & Β επί της συμβολής των οδών Νιάνια & Ερμού, εντός του δημοτικού Κήπου Μυτιλήνης – παράδοση & παραλαβή ακινήτων – βεβαίωση υπολοίπων
51.  
Διαπίστωση λύσης μισθωτικής σύμβασης  - απόδοση δημοτικού ακινήτου – εξέταση του αρ. πρωτ. 19750/2-5-2018 αιτήματος της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE - έναρξη διαδικασιών       δημοπράτησης ακινήτου: γήπεδο επιφανείας 600 τ.μ. – τμήμα ευρύτερης δημοτικής έκτασης στη θέση ΤΖΟΥΝΟΣ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ
52.  
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (αριθ.πρωτ. 46538/17-10-2018)
53.  
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων (αριθ.πρωτ.. 46539/17-10-2018)
54.  
Χαρακτηρισμός επιχείρησης κ.Αλεξανδρή Νικόλαου, ως εποχιακή
55.  
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου που αφορά «Παραλαβή μισθίου λόγω λήξης μίσθωσης Κληροδοτήματος ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
56.  
Έγκριση σύναψης νέας Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης - Κέντρου  Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) Ασωμάτου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
57.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου