Έγκριση Ψηφίσματος για την προστασία του κόλπου Καλλονής από τις μονάδες οστρακοκαλλιεργειών.

Σήμερα την 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια τακτή συνεδρίαση στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1,Μυτιλήνη), ύστερα από την αριθ. πρωτ. 50526/7-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.


Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και προεδρεύων
της Συνεδρίασης, κ. Φλώρος Γεώργιος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών, ήταν παρόντα τα τριάντα έξι (36) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος)
2. Αλβανόπουλος Παναγιώτης
3. Αλεξίου Δημήτριος
4. Αμπουλός Ιωάννης
5. Αντωνέλλη Αναστασία
6. Αποστόλου Στέφανος
7. Αρμενάκας Εμμανουήλ
8. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
9. Βατή Μαρία
10. Βέρρος Ταξιάρχης
11. Γεωργούλας Ευστράτιος
12. Δαγκλής Ευστράτιος
13. Ιωσηφέλλη Αθηνά
14. Καραγεωργίου Ευστράτιος
15. Καραγιάννης Δημήτριος
16. Καραγιάννης Θεόδωρος
17. Καρασάββας Νικόλαος
18. Καρπέλης Νικόλαος
19. Κατζανός Γεώργιος
20. Κατσαρός Κωνσταντίνος
21. Κουμαράς Αντώνιος
22. Κουνιαρέλλης Ηλίας
23. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστρ.
24. Μόλβαλη Ελένη
25. Παυλής Ευάγγελος
26. Πνακά Ταξιαρχούλα
27. Ρούσσης Μιχαήλ
28. Στεργίου Θεόδωρος
29. Τζιμής Ευστράτιος
1. Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)*
2. Γιαννίκου Μαρία (γραμματέας)
3. Ακριώτης Δημήτριος
4. Γυμνάγος Προκόπιος
5. Ζωγράφου-Στεριανού Χρυσούλα
6. Κατσαβέλλης Παναγιώτης*
7. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα
8. Ξανθούλης Ιωάννης
9. Ταμβακέλλης Μιχαήλ*


2
30. Τσαμπλάκος Προκόπιος
31. Τσιριγώτη Νίκη
32. Τσουπής Παναγιώτης
33. Χαραλάμπους Συμεών
34. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος
35. Χρυσάφης Νικόλαος
36. Ψωμάς Νικόλαος
Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου Λέσβου εκ των οποίων παραβρέθηκε ο πρόεδρος Λουτρών κ. Μαμώλης Βασίλειος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Νίκη Χωριατέλλη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ
 Κατά τη συζήτηση του 2ου
 θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Κατσαβέλλης Παναγιώτης
 Κατά τη συζήτηση του 1ου
 θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ. Ταμβακέλλης Μιχαήλ, Ψάνης Γεώργιος
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
 Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ. Καραγιάννης Δημήτριος, Κουνιαρέλλης Ηλίας
 Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ. Φλώρος Γεώργιος, Αλεξίου Δημήτριος, Βέρρος Ταξιάρχης, Δαγκλής Ευστράτιος,
Καραγεωργίου Ευστράτιος, Καραγιάννης Θεόδωρος, Κουμαράς Αντώνιος, Κυρατζής-
Χρυσοστόμου Ευστράτιος, Μόλβαλη Ελένη, Πνακά Ταξιαρχούλα, Ρούσσης Μιχαήλ, Τζιμής
Ευστράτιος, Χατζηχρήστου Ιγνάτιος.
 Μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Αλβανόπουλος Παναγιώτης
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων εισηγήθηκε τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,
λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους:
1. Έγκριση Ψηφίσματος για το ξαφνικό άγγελμα του θανάτου του Λευτέρη Τρύφων.
2. Έγκριση Ψηφίσματος για την προστασία του κόλπου Καλλονής από τις μονάδες
οστρακοκαλλιεργειών.
3. Έγκριση υποβολής αιτήματος για τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της πράξης «Λειτουργία
δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την
καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Βόρειο Αιγαίο».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 περί σύγκλισης του
δημοτικού συμβουλίου,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α
3
ΚΡΙΝΕΙ τα προτεινόμενα θέματα ως κατεπείγοντα και δέχεται να συζητηθούν στη σημερινή
συνεδρίαση του Δ.Σ., ως έκτακτα.
Στη συνέχεια, ο προεδρεύων εισηγούμενος το 2
ο
θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
στον Αντιδήμαρχο κ.Καρασάββα Νικόλαο ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος το κατωτέρο σχέδιο
ψηφίσματος που έχει διανεμηθεί στους δημοτικούς συμβούλους και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας απόφασης, ήτοι:
«ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Για την προστασία του κόλπου Καλλονής από τις μονάδες οστρακοκαλλιεργειών
Ο κόλπος Καλλονής αποτελεί ένα πλούσιο και σπάνιο οικοσύστημα, το πιο μεγάλο θαλάσσιο
υποσύστημα βιοποικιλότητας σε ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο. Για πολλούς αιώνες αποτέλεσε μια
σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή για την ευρύτερη περιοχή και ένα κέντρο αειφόρου ανάπτυξης.
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς παρατηρείται μια προσπάθεια αυτή η οικολογική ισορροπία του κόλπου
Καλλονής να διαταραχθεί με μοχλό ποικιλώνυμα συμφέροντα, που με μοναδικό κριτήριο το γρήγορο
και άμεσο κέρδος, επιχειρούν την ληστρική εκμετάλλευση των αποθεμάτων οστράκων που βρίσκονται
στο βυθό του, αδιαφορώντας για την καταστροφή της οικολογικής του ισορροπίας.
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, αξιοποιείται η ΚΥΑ 31722/4.11.2011 για την «Έγκριση Ειδικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του κόλπου Καλλονής και δίνει τη δυνατότητα αδειοδότησης μονάδων
οστρεοκαλλιεργειών εντός του κόλπου, χωρίς ουσιαστικά όρους και προϋποθέσεις
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση που
διαμορφώνεται στο κόλπο Καλλονής και συμπαραστέκεται στον αγώνα των επαγγελματιών αλιέων της
περιοχής, ζητώντας :
1. Την προστασία του κόλπου Καλλονής από την δημιουργία μονάδων οστρακοκαλλιεργειών
εντός του κόλπου Καλλονής.
2. Την εξαίρεση του κόλπου Καλλονής από τις ρυθμίσεις της νέας σχεδιαζόμενης ΚΥΑ για την
υδατοκαλλιέργειες
3. Την εκπόνηση ειδικής μελέτης για τη διαχείριση του κόλπου της Καλλονής και την εξασφάλιση
της αειφόρου ανάπτυξης του
4. Την συμμετοχή των επαγγελματιών αλιέων και των φορέων τους σε όποια μελλοντικά σχέδια
αξιοποίησης του κόλπου της Καλλονής»
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ.Νανίδη Παναγιώτη, Πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών
αλιέων Λέσβου, ο οποίος αφού απηυθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη του Σώματος, αναφέρθηκε μεταξύ
των άλλων στις αγωνίες, στον πολύ μεγάλο και ψυχοφθόρο αγώνα που δίνεται σε καθημερινή βάση για
τη σωτηρία του κόλπου Καλλονής. Εξέθεσε τα προβλήματα και το «αναποδογύρισμα» του
οικοσυστήματος του κόλπου Καλλονής, εξηγώντας τους λόγους που έχουν οδηγήσει σε αυτή τη
διατάραξη, τη σημερινή κατάσταση του , τα ποσοστά αλιευμάτων και τα αποθέματά τους, τις πολιτικές
οστρακοκαλλιέργειας που ακολουθούνται, τους κινδύνους καταστροφής της οικολογικής ισορροπίας.
Κατόπιν η Αντιδήμαρχος κα.Αντωνέλη Αναστασία, αφού ανέφερε ότι τα πράγματα είναι οριακά
και τόνισε ότι επείγει η έγκριση του ψηφίσματος προκειμένου να μην είναι πολύ αργά, πρότεινε να
τροποποιηθεί-προστεθεί στο υποβληθέν σχέδιο ψηφίσματος, το σημείο 4 ως εξής: «Την συμμετοχή των
επαγγελματιών αλιέων και φορέων του σε οποιαδήποτε συζήτηση που αφορά τον κόλπο Καλλονής»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τέθηκαν ερωτήσεις, ζητήθηκαν διευκρινίσεις,
έγιναν τοποθετήσεις από μέλη του Σώματος, η οποία περιλαμβάνεται πλήρης στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ύστερα από την οποία:
4
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2. Το υποβληθέν σχέδιο ψηφίσματος, που είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας απόφασης.
3. Την προφορική εισήγηση του Αντιδημάρχου κ.Καρασάββα Νικόλαου
4. Την τοποθέτηση του κ.Νανίδη Παναγιώτη, Προέδρου του Συλλόγου Επαγγελματιών αλιέων
Λέσβου
5. Την τροποποίηση –προσθήκη που πρότεινε η Αντιδήμαρχος κα.Αντωνέλη Αναστασία επί του
σχεδίου του ψηφίσματος
6. Τη συζήτηση επί του θέματος που προηγήθηκε
7. Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν:
 Παρόντες: Τριάντα επτά (37) Δημοτικοί Σύμβουλοι
 «Υπέρ»: Τριάντα επτά (37) Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΨΗΦΙΣΜΑ
«ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Για την προστασία του κόλπου Καλλονής από τις μονάδες οστρακοκαλλιεργειών
Ο κόλπος Καλλονής αποτελεί ένα πλούσιο και σπάνιο οικοσύστημα, το πιο μεγάλο θαλάσσιο
υποσύστημα βιοποικιλότητας σε ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο. Για πολλούς αιώνες αποτέλεσε μια
σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή για την ευρύτερη περιοχή και ένα κέντρο αειφόρου ανάπτυξης.
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς παρατηρείται μια προσπάθεια αυτή η οικολογική ισορροπία του
κόλπου Καλλονής να διαταραχθεί με μοχλό ποικιλώνυμα συμφέροντα, που με μοναδικό κριτήριο
το γρήγορο και άμεσο κέρδος, επιχειρούν την ληστρική εκμετάλλευση των αποθεμάτων οστράκων
που βρίσκονται στο βυθό του, αδιαφορώντας για την καταστροφή της οικολογικής του ισορροπίας.
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, αξιοποιείται η ΚΥΑ 31722/4.11.2011 για την «Έγκριση
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες
και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», η οποία δεν λαμβάνει υπόψη
τις ιδιαιτερότητες του κόλπου Καλλονής και δίνει τη δυνατότητα αδειοδότησης μονάδων
οστρεοκαλλιεργειών εντός του κόλπου, χωρίς ουσιαστικά όρους και προϋποθέσεις
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση που
διαμορφώνεται στο κόλπο Καλλονής και συμπαραστέκεται στον αγώνα των επαγγελματιών αλιέων
της περιοχής, ζητώντας :
1. Την προστασία του κόλπου Καλλονής από την δημιουργία μονάδων οστρακοκαλλιεργειών
εντός του κόλπου Καλλονής.
2. Την εξαίρεση του κόλπου Καλλονής από τις ρυθμίσεις της νέας σχεδιαζόμενης ΚΥΑ για την
υδατοκαλλιέργειες
3. Την εκπόνηση ειδικής μελέτης για τη διαχείριση του κόλπου της Καλλονής και την
εξασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης του
4. Την συμμετοχή των επαγγελματιών αλιέων και των φορέων τους σε οποιαδήποτε συζήτηση
που αφορά τον κόλπο Καλλονής».
5
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στον Αντιδήμαρχο κ. Καρασάββα Νικόλαο για τις περαιτέρω
ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 776
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
 Συμβουλίου Λέσβου
 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου