ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΗΣ 14-1-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1.       
Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Σύνδεσμο Πολυτέκνων Ν. Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
 Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ                                                             
2.       
Έγκριση νέων τιμών Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΔΕΥΑ Λέσβου, έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ                                     
3.       
Έγκριση τροποποίησης  του ΟΕΥ του Δήμου Λέσβου (αριθ. απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 20592/6524/7.1.2012 ΦΕΚ 395/21.2.2012/τ.Β΄) για σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
4.       
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με την Α.Π. 59325/27-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών  Υπηρεσιών
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
5.       
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
6.       
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 € από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
7.       
Αποδοχή προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018
8.       
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Αναπαλαίωση παλαιού Σαπωνοποιείου Περάματος Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5021495 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
9.       
Αποδοχή απόφασης  ένταξης της πράξης «Έργα αποκατάστασης ζημιών παραλίας Σκάλας Ερεσού Ν. Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5032590 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
10.  
Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017-Υπηρεσία φύλαξης χώρου» αναδόχου ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
11.  
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του Φυσικού Εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ   ΑΚΡΑΣΙΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΔΡΩΤΑΣ»
12.  
Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και  1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του  έργου  με  τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ   ΑΚΡΑΣΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ   ΔΡΩΤΑΣ»
13.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 2ης παράτασης του χρόνου της σύμβασης του εργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΡΑΣΤΙΟ» ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
14.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης & αποκατάσταση δρόμου προς Χίδηρα»
15.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας επισκευής ηλεκτροκινητήρα της πομόνας στο αντλιοστάσιο άρδευσης στα Παράκοιλα στη θέση «ΝΤΟΥΣΛΑ»
16.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης απαραίτητων για τη λειτουργία της ΕΕΛ Γέρας»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
17.  
Αποδοχή και έγκριση συμπληρωτικής κατανοµής ποσού 49.485,66€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 στο Δήµο Λέσβου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
18.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης  των εκδηλώσεων εορτασμού του Πολυτεχνείου και της Εθνικής Αντίστασης από  την ΗΧΩ Α.Ε.
19.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων της Τοπικής Εορτής του Αγίου Νικολάου στη Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου από  την ΗΧΩ Α.Ε.
20.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας προβολής, διαφήμισης και διακίνησης του προγράμματος των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Λέσβου
21.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας φιλοξενίας  στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  Εορτασμού των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς  του Δήμου Λέσβου
22.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας συντήρησης του υποσταθμού μέσης τάσης (2000 volt) του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
23.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών, σύμφωνα με την Α.Π. 59095/27-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
24.  
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών (εκποίηση/ εκμίσθωση & αγορά/ μίσθωση ακινήτων)
25.  
Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 54630/30-11-2018 αιτήσεως του Σπυρίδωνα ΨΩΜΑ, με την οποία καταγγέλλει την μεταξύ αυτού και του Δήμου Λέσβου Σύμβαση Μίσθωσης (δημόσιο ακίνητο ΒΚ 19 παραχωρημένο στην τ. κοινότητα Σκοπέλου Γέρας κατά χρήση – Ξενώνας στη θέση ΠΡΟΒΑΣΜΑ)
26.  
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το μίσθιο ακίνητο, όπου στεγάζεται το Νηπιαγωγείο Βαρειάς Μυτιλήνης: (α) καταγγελία ή μη της υφιστάμενης Σύμβασης Μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας Ταξιαρχούλας ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ, (β)  διακοπή ή μη του καταβλητέου μισθώματος και (γ) έναρξη ή μη των διαδικασιών διεξαγωγής νέας μειοδοτικής δημοπρασίας
27.  
Έγκριση έναρξης διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου          Μυτιλήνης
28.  
Διαγραφή οφειλής ΠΑΠΓΗ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, κατοίκου Πλωμαρίου Λέσβου, από καταβολή ετησίου μισθώματος Δημοτικού ελαιοκτήματος στο Πλωμάρι για το έτος 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
29.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου

                                      
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου