ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΗΣ 27-3-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ώρα 6:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1.       
Ανακήρυξη του Αντιστράτηγου εν αποστρατεία κ. Σταύρου Τσερπέ σε «επίτιμο Δημότη» του Δήμου Λέσβου
2.       
Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου, ιδιοκτησίας  Βασιλείου ΚΑΛΙΚΑΝΤΗ στη δημοτική κοινότητα Παλαιοκήπου Γέρας
3.       
Αποδοχή Διαθήκης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΣΟΥΒΛΕΡΟΥ στην Δ.Κ. Πέτρας
4.       
Εξουσιοδότηση δημοτικού ταμία για την διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του κληροδοτήματος Μουμτζή Αριστομένη
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
5.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 192/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης -29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (Δ.Ε Πλωμαρίου)»,  αναδόχου Καραγιάννη Ιωάννη
6.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 192/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης -29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (Δ.Ε Πλωμαρίου)»,  αναδόχου Κουτλή Παναγιώτη
7.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 191/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 28ης -29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018  (Δ.Ε Ευεργέτουλα)»,  αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»
8.       
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων εργασιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 186/2018 μελέτης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 18ης -19ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 (Δ.Ε ΓΕΡΑΣ)», αναδόχου εταιρείας Εργατοτεχνική Λέσβου Ο.Ε.
9.       
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: α) Εργασία ιατρικού ελέγχου αδέσποτων ζώων Δήμου Λέσβου 2019, β) Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών 2019 και γ) Κοπή θάμνων υψηλών χόρτων κλπ χώρων πρασίνου Δήμου Λέσβου 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
10.  
Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος στον οικονομικά αδύνατο δημότη με το ακρωνύμιο Μ.Κ.
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»
Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
11.  
Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», οικον. έτους 2019
12.  
Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», οικον. έτους 2019
13.  
Έγκριση του Ισολογισμού Έναρξης και των Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσεως 2015 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου
14.  
Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
15.  
Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού Ιδρύματος «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
16.  
Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασία Ετήσιας Επιτόπιας Τεχνικής Υποστήριξης (ΕΕΤΥ) των υποδομών πληροφορικής κλπ. του Δήμου Λέσβου»
17.  
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 3852/10)  του Δήμου Λέσβου με το «ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου»για την υλοποίηση της πράξης: «Προγράμματα Κατάρτισης Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων στα Πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λέσβου»
18.  
Αποδοχή χρηματοδότησης που αφορά την Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» και ακρωνύμιο “Smart Cities”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020
19.  
Έγκριση της Υπ. Αριθμ. 9/2019 Μελέτης με τίτλο: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – No_51 - ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  «Είδη Τροφίμων»
20.  
Έγκριση της Υπ. Αριθμ. 10/2019 Μελέτης με τίτλο: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου – No_51 - ΥΠΟΕΡΓΟ 2:  «Είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής»
21.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2019 (αριθμ. 3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
22.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 51/2019 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λέσβου, λόγω της θεομηνίας στις  28 & 29 Νοεμβρίου 2016»
23.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ [τακτοποιητικού] του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης Πλωμαρίου»
24.  
Έγκριση 1ου  ΑΠΕ  του έργου με τίτλο «Kατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στο Νεκροταφείο Βασιλικών»
25.  
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ»
26.  
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών, 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και  1ης  Συμπληρωματικής  Σύμβασης  του έργου  με τίτλο : ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΑΚΡΑΣΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΔΡΩΤΑΣ
27.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 10ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη
28.  
Έγκριση ηλεκτρικής σύνδεσης των επτά αντλιοστασίων λυμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας για τη λειτουργία του έργου «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης Πέτρας»
29.  
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός αγοράς Δημοτικής Κοινότητας  Παναγιούδας»
30.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης σύνταξης της μελέτης «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Μυτιλήνης»
31.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης σύνταξης της μελέτης «Αποτυπώσεις δημοτικών ακινήτων για τις ανάγκες διόρθωσης του Εθνικού Κτηματολογίου Δ.Ε. Γέρας και Κάτω Τρίτους»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
32.  
Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Λέσβου, για το έτος 2019
33.  
Τροποποίηση της υπ’αριθ. 224/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με θέμα «Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Ανεμώτιας στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Ανεμώτιας-Λέσβου με το διακριτικό τίτλο "ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ"»
34.  
Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
35.  
Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
36.  
Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
37.  
Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
38.  
Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
39.  
Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
40.  
Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών συμβάσεων προμηθειών: α) ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου και β) σκυροδέματος για τις ανάγκες Ν.Α. Λέσβου πλην της Δ.Ε Μυτιλήνης
41.  
Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου: οικοπέδου/γηπέδου εμβαδού 687,75 τ.μ., στη θέση ΜΠΑΧΤΣΕ, εντός οικισμού Λουτρών), ιδιοκτησίας Γεωργίου ΚΑΔΗ
42.  
Παράταση μίσθωσης ακινήτου: γραφείο Ι22 στο ισόγειο πολυώροφου κτηρίου (Εμπορικό Κέντρο) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη (Τμήμα Πρωτοκόλλου), ιδιοκτησίας Μαρίας ΑΨΩΚΑΡΔΟΥ
43.  
Παράταση μίσθωσης ακινήτου: γραφείο Α1 εμβαδού 60,30 τ.μ., στον 1ο όροφο πολυώροφου κτηρίου (Εμπορικό Κέντρο) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη (Τμήματα Διεύθυνσης Περιβάλλοντος), ιδιοκτησίας Ισίδωρου ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ
44.  
Παράταση μίσθωσης ακινήτου: γραφείο Β5 εμβαδού 28,80 τ.μ., στο 2ο όροφο πολυώροφου κτηρίου (Εμπορικό Κέντρο) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη (Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών), ιδιοκτησίας Μαριάνθης και Μάρθας ΑΤΣΙΚΜΠΑΣΗ
45.  
Παράταση μίσθωσης ακινήτου: γραφεία Γ1 & Γ2, εμβαδού 64,10 τ.μ. &  67,30 τ.μ. αντίστοιχα στον 3ο όροφο πολυώροφου κτηρίου (Εμπορικό Κέντρο) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη (Τμήματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), ιδιοκτησίας Σ. Γδούτου, Ο. Αψώκαρδου και Τ. & Θ. Λύρα
46.  
Παράταση μίσθωσης ακινήτου, συνολικού εμβαδού 801,96 τ.μ., επί της οδού Μ. Κουντουρά 1 στη Μυτιλήνη, ιδιοκτησίας Περικλή ΑΝΤΩΝΙΟΥ
47.  
Έναρξη διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων με σκοπό τη στέγαση των 7ου και 13ου Νηπιαγωγείων Μυτιλήνης
48.  
Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 2484/21-1-2019 αιτήσεως του Γεωργίου ΠΑΤΗΡΕΛΛΗ - παραλαβή δημοτικού ακινήτου: χώρος 40 περ. τ.μ. στο ισόγειο του κτηρίου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ στο Πλωμάρι με τη διακριτική ονομασία ΚΥΛΙΚΕΙΟ
49.  
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης, παραλαβής και καλής λειτουργίας συμβάσεων προμηθειών γενικής και τεχνικής φύσεως και γενικών υπηρεσιών Δημοτικών Ενοτήτων
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
50.  
Ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου Λέσβου στην επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 για το έτος 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
51.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου


                                   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου