ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΒΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των υπ. άρθρων 175,176,177 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

3) Της υπ. αριθμ. απόφασης 42/29-03-2011/αριθμ. πρακτ.4, του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Β. Αιγαίου & Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Β. Αιγαίου
4) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5) Την υπ΄αριθμ. 85/2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Σύμπραξη Παρατάξεων –Περιφερειακό Συμβούλιο & Επιτροπές.
6) Τις αριθμ. αποφάσεις 82/01-09-2019/αριθμ.πρακτ.13/01-09-2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
7) Την υπ. αρ. 1096/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΑΛ7ΛΩ-ΩΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό Αντιπροέδρου της.
8) Την υπ. αριθμ. 58261 /3192/17-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί Ορισμού Γραμματέων Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου
9) Την υπ. αρ. 55710/865/03-09-2019 (ΑΔΑ: 69Ξ07ΛΩ-ΡΛΡ) απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 730/13-09-2019 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης»
10) Την παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (Συνεδριάσεις με Τηλεδιάσκεψη)
11) Την παρ.2 και παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999, (όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004(ΦΕΚ102 Α’ /24.5.2004).
12) Την υπ. αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7481/19-04-2005 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 539/21-04-2005).
13) Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999
Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Λέσβου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λέσβου, Κουντουριώτη 1, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Χίου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Χίου, Πολυτεχνείου 1, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Σάμου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Σάμου, Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Ικαρίας να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ικαρίας και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Λήμνου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λήμνου, την ημέρα Πέμπτη 21-11-2019 και ώρα 10:00 π.μ. για συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, προκειμένου να συζητήσετε και να λάβετε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Θέμα 1ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση και αντικατάσταση των πυροσβεστήρων της Π.Ε. Σάμου για το 2019. (Δαπάνη 1.458,42 €)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 2ο: Έγκριση εγγράφων της σύμβασης και απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ (ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ”» (Δαπάνη 11.550,00 €)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 3ο: Έγκριση κατακύρωσης – σύναψης σύμβασης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00 €.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 4ο: Έγκριση κατακύρωσης της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Ε.Ο.ΣΑΜΟΣ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Π.Κ.2002ΜΠ08830000 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ)» (Προϋπολογισμός 317.990,96 €)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 5ο: Έγκριση κατακύρωσης – σύναψης σύμβασης του έργου «ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 60.000,00 € (με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 6ο: Έγκριση Πρακτικού IΙ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 74.000,00 € (με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 7ο: Έγκριση Πρακτικού IΙ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΥΜΑΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 74.000,00 € (με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 8ο: Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ» προϋπολογισμού 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 9ο: Έγκριση κατακύρωσης – σύναψης σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΕΒ ΧΩΡΑΣ» προϋπολογισμού 40.000,00 € (με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 10ο: Έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν μηχανήματα για την κατάρτισή μητρώου της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 11ο: Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν μηχανήματα για την κατάρτισή μητρώου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 12ο: Έγκριση εγγράφων της σύμβασης και απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σάμου για την υποστήριξη της μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΦΟΥΡΝΩΝ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ)» και την άρτια εφαρμογή αυτής, κατά τη φάση της κατασκευής» προϋπολογισμού 24.467,18 € με Φ.Π.Α. 24%.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Θέμα 13ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας. (Δαπάνη 18.000,00 €)
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης
Θέμα 14ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επισκευή φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού Π.Ε. Σάμου. (Δαπάνη 76,05 €)
Εισηγητής: Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Σάμου κ. Ηρακλής Αθανασάκης
Θέμα 15ο: Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη ενός (1) Κτηνιάτρου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για ένα χρόνο στην Π.Ε Ικαρίας και για την καταβολή μισθοδοσίας και ασφαλιστικών κρατήσεων ενός (1) Κτηνιάτρου ήδη τοποθετημένου στην ΠΕ Σάμου για την εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα εξωτικά νοσήματα οικονομικών ετών 2019-2020. (Δαπάνη 43.230,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης
Θέμα 16ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεση της δαπάνης, σχεδίου σύμβασης, για την προμήθεια ειδών διατροφής στα πλαίσια του Κοινωνικού Παντοπωλείου της ΠΕ Σάμου.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Βασίλειος Πανουράκης
Θέμα 17ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 83,84 € για την συμπληρωματική πληρωμή του Χρηματικού Εντάλματος 930/2019 της Π.Ε. Σάμου.
Εισηγητής: Τμήμα Οιικ.. Διιαχείίριισης – Δημ.. Ελέγχου Π..Ε.. Σάμου κα Δήμητρα Λυμπέρη
Θέμα 18ο: Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση κειμένου σε τοπική εφημερίδα (Δαπάνη 500,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Θέμα 19ο: Έγκριση δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών. (Δαπάνη 491,40€)
Εισηγητής: Τμήμα ΚΤΕΟ ΠΕ Σάμου Πανούσος Γιώργος
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Θέμα 20ο: Εισήγηση σχετικά με την έγκριση δαπάνης για επιχορήγηση του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπτυξιακή Υστέρηση <<Η ΜΕΛΙΣΣΑ>>, με το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ. (Δαπάνη 20.000,00€)
Εισηγητής: Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΕ Σάμου κα Φωτεινή Αθανασίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Θέμα 21ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΤΕΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 2019. (Δαπάνη 3.999,06€)
Εισηγητής: Τμήμα Εργαστηρίων Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου κ. Δημήτριος Ακριώτης
Θέμα 22ο: Τροποποίηση της αριθ. 1116/2019/ 20-9-2019 (ΑΔΑ: Ω2ΚΖ7ΛΩ-ΩΗ7) απόφασης οικ. Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση δαπανών ενεργειών διακριβώσεων για λειτουργία εργαστηρίου τεχνικών έργων της ΔΤΕ ΠΕ Λέσβου έτους 2019 (Δαπάνη 1.438,40€ )
Εισηγητής: Τμήμα Εργαστηρίων Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου κ. Δημήτριος Ακριώτης
Θέμα 23ο: Ανάθεση παροχής γενικής υπηρεσίας προετοιμασίας φακέλου ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Β. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για τη Μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ», με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ – ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ». (Δαπάνη 2.000,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου κα Αφροδίτη Κουρογένη
Θέμα 24ο: Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ – ΑΛΥΚΗ & ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΝΥΦΙΔΑ», εργολαβίας της Εργοληπτικής Επιχείρησης Οδυσσέα Αψώκαρδου.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου κα Αφροδίτη Κουρογένη
Θέμα 25ο: Έγκριση Πρακτικού 7 της Επιτροπής Παρακολούθησης / Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.) του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών Προγράμματος ISLANDS OF INNOVATION», παραλαβής παραδοτέου Π.5. (Δαπάνη 13.700,00 με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Σταύρος Ράλλης
Θέμα 26ο: Έγκριση Πρακτικού 5 της Επιτροπής Παρακολούθησης / Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.) του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαχείρισης & Επικοινωνίας Προγράμματος ISLANDS OF INNOVATION» παραλαβής του τρίτου παραδοτέου. (Δαπάνη 14.880,00 με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Σταύρος Ράλλης
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Θέμα 27ο: Έγκριση δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, για συμμετοχή του Προϊσταμένου του Τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε Λέσβου σε σεμινάριο Τεχνικών Διευθυντών και επιμόρφωσης σε θέματα ADR και ΑΤΡ. (Δαπάνη 1.630,00€)
Εισηγητής: Τμήμα ΚΤΕΟ ΠΕ Λέσβου κ. Αστέριος Κυλινδρέας
Θέμα 28ο: Έγκριση δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και ανάθεσης προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, για την αγορά και συντήρηση των πυροσβεστικών ειδών για τις ανάγκες του Τμήματος Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε Λέσβου. (Δαπάνη 274,99€)
Εισηγητής: Τμήμα ΚΤΕΟ ΠΕ Λέσβου κ. Αστέριος Κυλινδρέας
Θέμα 29ο: Έγκριση δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, για συμμετοχή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Λέσβου σε σεμινάριο επιμόρφωσης και εξετάσεις σε θέματα ADR και ΑΤΡ. (1.456,00€)
Εισηγητής: Τμήμα ΚΤΕΟ ΠΕ Λέσβου κ. Αστέριος Κυλινδρέας
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Θέμα 30ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκδοση εντύπων. (Δαπάνη 1.407,64€)
Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου κ. Γεώργιος Λαγουτάρης
Θέμα 31ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια χιλίων (1000) συνολικά τεμαχίων Μητρώων Εκμετάλλευσης Βοοειδών και Αιγοπροβάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π. Β. Αιγαίου. (2.737,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΕ Λέσβου κ. Τριαντάφυλλος Σβώρος
Θέμα 32ο: Έγκριση δαπάνης προμήθειας ουροσυλλεκτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π. Β. Αιγαίου. (Δαπάνη 400,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΕ Λέσβου κ. Τριαντάφυλλος Σβώρος
Θέμα 33ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή θέρμανσης και κοινόχρηστων 2016-2017-2018 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λέσβου (Δαπάνη 8.269,60€)
Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου κ. Γεώργιος Λαγουτάρης
Θέμα 34ο: Δαπάνη αγοράς ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ψεκαστήρων δακοκτονίας της ΠΕ Λέσβου. (Δαπάνη 6.949,80)
Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου κ. Γεώργιος Λαγουτάρης
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 35ο: Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τουρισμού για συμμετοχή της Π.Β.Α. στην 6η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 2019 στην Αθήνα (6-8 Δεκεμβρίου 2019). (Δαπάνη 1.592,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού ΠΒΑ κα Αγγελική Πολυτάκη
Θέμα 36ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στον ΚΑΕ 0843 ‘’ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ’’ για την εκτύπωση μπλοκ Έκθεσης ελέγχου διαπίστωσης παραβάσεων της Υπηρεσίας μας. (Δαπάνη 300,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Διά βίου Μάθησης Απασχόλησης και Εμπορίου κα Μαρία Κουμάνια
Θέμα 37ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης στον ΚΑΕ 1699 «Λοιπές Προμήθειες» (Δαπάνη 150,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Διά βίου Μάθησης Απασχόλησης και Εμπορίου κα Μαρία Κουμάνια
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Θέμα 38ο: Έγκριση του με αριθ. 23ου/04-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της ΠΕ Λέσβου, έτους 2019. (Δαπάνη 297.767,42€)
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα Εριφύλη Κουρουλή
Θέμα 39ο: Τροποποίηση της αρ. 1266/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ, ως προς την διόρθωση του συνημμένου πρακτικού.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα Εριφύλη Κουρουλή
Θέμα 40ο: Έγκριση δαπάνης εκτέλεσης εργασιών σέρβις του υπηρεσιακού δικύκλου με αριθμό κυκλοφορίας ΡΙΜ 5182. (Δαπάνη 180,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λέσβου κ. Χρυσόστομο Ροδίτη
Θέμα 41ο: Έγκριση αναπροσαρμογής συμβατικού κόστους δρομολογίων λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής των καυσίμων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2019.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα Εριφύλη Κουρουλή
Θέμα 42ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης, ποσού 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα έτη 2020 & 2021 καθώς και έγκριση των όρων της Διακήρυξης και των αναπόσπαστων Παραρτημάτων αυτής (Α, Β, Γ& Δ).
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα Εριφύλη Κουρουλή
Θέμα 43ο: Επαναληπτική διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά την εκμίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΣΥ (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) Λέσβου. Η εν λόγω υπηρεσία αφορά τα πρώην ΚΔΑΥ-ΚΕΔΔΥ και ΚΕΣΥΠ.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα Εριφύλη Κουρουλή
Θέμα 44ο: Έγκριση του από 19-04-2019 πρακτικού της τριμελούς επιτροπής περί καθορισμού αναδόχου, για την ανάθεση υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR) για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα Εριφύλη Κουρουλή
Θέμα 45ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Λέσβου. (Δαπάνη 1.091,45€)
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών κα Νίκη Κουκάρα
Θέμα 46ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Λέσβου. (Δαπάνη 1.852,60€)
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών κα Νίκη Κουκάρα
Θέμα 47ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων με τίτλο «Λεσβιακή Φάλαγγα-Ιστορία των Προγόνων μας». (Δαπάνη 2.500,00€)
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού - Πολιτισμού κα. Αναστασία Αντωνέλη
Θέμα 48ο: Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά την εκμίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης του Τμήματος Κτηνιατρικής Μανταμάδου.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα Εριφύλη Κουρουλή
Θέμα 49ο: Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά την εκμίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Λέσβου.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα Εριφύλη Κουρουλή
Θέμα 50ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση έκθεσης με τίτλο «ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2019» με την Φιλοτελική Εταιρία Λέσβου. (Δαπάνη 1.080,00€)
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού - Πολιτισμού κα. Αναστασία Αντωνέλη
Θέμα 51ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για αγορά και εγκατάσταση κλιματιστικού – 1.167€.
Εισηγητής: Δ/νση Διαφάνειας. & Ηλ. Διακυβέρνησης ΠΒΑ κ. Μαργαρίτης Νικέλλης
Θέμα 52ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση – επισκευή (Πρακτικό 4/2019-απόφαση 1) των οχημάτων και ΜΕ της Π.Ε. Λήμνου. (Δαπάνη 1.856,78€)
Εισηγητής: Έπαρχος Λήμνου κ. Άγγελος Βλάττας - Λαμπρινός
Θέμα 53ο: Έγκριση ανάθεσης προμήθειας τροφίμων στα πλαίσια της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2019.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα Εριφύλη Κουρουλή
Θέμα 54ο: Έγκριση δαπάνης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας του υπηρεσιακού δικύκλου με αριθμό κυκλοφορίας ΡΙΜ 5182, ποσού 83,00€.
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λέσβου κ. Χρυσόστομο Ροδίτη
Θέμα 55ο: Ορισμός δικηγόρου για να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Βορείου Αιγαίου, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά την εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης 101/27-07-2018 έφεσης που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης που αφορά το ταξιδιωτικό γραφείο «SAMIOTIS TOURS». (Δαπάνη 448,00€ πλέον ΦΠΑ)
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου κ. Αριστείδης Χατζηκομνηνός
Θέμα 56ο: Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της έφεσης της ανώνυμης εταιρείας «ΔΕΘ – HELEXPO AE» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (Δαπάνη 500,00€ πλέον ΦΠΑ)
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου κ. Αριστείδης Χατζηκομνηνός
Θέμα 57ο: 9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού & Δημ. Ελέγχου ΠΕ Λέσβου κα Κοσμία Μωραΐτου
Θέμα 58ο: Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Λέσβου και ΠΕ Λήμνου.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα Βασιλική Σαντζηλιώτου
Θέμα 59ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Δαπάνη 5.000,00 €)
Εισηγητής: Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Θέμα 60ο: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων για την αγορά ενός (1) Απινιδωτή για τη δωρεών παραχώρησή του για 15 έτη στο Αγροτικό Ιατρείο της Κοινότητας Μιστεγνών. (Δαπάνη 994,50€)
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Μέριμνας κ. Παντελής Βρουλής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Θέμα 61ο: Έγκριση δαπάνης για δημοσίευση Ψηφίσματος στον τοπικό Τύπο. (Δαπάνη 40,00€)
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Παντελής Μπουγδάνος
Θέμα 62ο: Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης για την κάλυψη των Εργοδοτικών Εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ στα πλαίσια της Μισθοδοσίας έτους 2019 του Τακτικού Προσωπικού της Π.Ε Χίου. (21.000,00€)
Εισηγητής: Τμήμα Οικ. Διαχείρισης & Δημοσ/κου Ελέγχου ΠΕ Χίου κ. Σταύρος Πιτσόλης
Θέμα 63ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Προμήθειες – Εργασίες (Επισκευή - Συντήρηση αυτοκινήτων) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου για το έτος 2019. (Δαπάνη 2.000,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χίου κ. Δημοσθένης Βούκουνας
Θέμα 64ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών για προμήθεια εννέα (9) φωτιστικών προβολέων τύπου LED (τοποθετημένων) στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου του ΚΟΛΕΓΙΟΥ (ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΥΟΔΟΣ) της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. (Δαπάνη 684,45€)
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας κ. Παναγιώτης Παπασπανούδης
Θέμα 65ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών για προμήθεια μίας (1) Οθόνης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. (Δαπάνη 232,83€)
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας κ. Παναγιώτης Παπασπανούδης
Θέμα 66ο: Έγκριση ανάθεσης δαπανών για προμήθεια τριών (3) Fan Coil Unit τύπου δαπέδου (τοποθετημένων) στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Πολυτεχνείου 1 Χίος. (Δαπάνη 1.649,70€)
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας κ. Παναγιώτης Παπασπανούδης
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Θέμα 67ο: Έγκριση δαπάνης για την καταβολή της επιχορήγησης των Προνοιακών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Ι.Δ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χίου για δαπάνες λειτουργίας του έτους 2019 συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΕ Χίου κ. Αντώνης Μισεντζής
Θέμα 68ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συν διοργάνωση με την Τοπική Επιτροπή Χίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης του τουρνουά καλαθοσφαίρισης ανδρών με την ονομασία «FINAL FOUR ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2019», 29 & 30 Νοεμβρίου 2019 στην Χίο. (Δαπάνη 538,20€)
Εισηγητής: Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΕ Χίου κ. Αντώνης Μισεντζής
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Θέμα 69ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την παρακολούθηση ετήσιας συμπληρωματικής επιμόρφωσης για την ανανέωση του πιστοποιητικού Ελεγκτή ΚΤΕΟ του Παντελή Χαβιάρα, Αν/τη Πρ/νου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Χίου. (Δαπάνη 660,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου κ. Παντελής Χαβιάρας
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Θέμα 70ο: Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής (συμμετοχής) – Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ-ΚΑΡΦΑ». (Προϋπολογισμός 750.000,00 €)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης
Θέμα 71ο: Έγκριση συμπληρωματικής αμοιβής δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης (Μεταβατική Έδρα Χίου) κατά την εκδίκαση της αγωγής της Δέσποινας Χουλιαροπούλου κατά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου-ΠΕ Χίου. (Δαπάνη 348,00€ χωρίς ΦΠΑ)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης
Θέμα 72ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών ιδιόκτητων οχημάτων -μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης
Θέμα 73ο: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Ν. ΧΙΟΥ 2019». (Προϋπολογισμός 35.000,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης
Θέμα 74ο: Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για την εκδίκαση της υπ΄αριθμ.καταχ.ΑΓ444/20-9-2019 αγωγής του Χρήστου Λαγού κατά των α. Δήμου Χίου και β. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου /ΠΕ Χίου. (Δαπάνη 417,00€ χωρίς ΦΠΑ)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης
Θέμα 75ο: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ» (Προϋπολογισμός 70.000,00€)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης
ΛΟΙΠΑ
Θέμα 76ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση του φωτοτυπικού DEVELOP INEO, XEROX και κλιματιστικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου. (Δαπάνη 366,00€)
Εισηγητής: Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη
Θέμα 77ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος.
Εισηγητής: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σάμου κ. Αλέξανδρος Τατούρης
Σημείωση:
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος να ειδοποιούν τους αναπληρωτές τους και στη συνέχεια τη γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι αναπληρωτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα αποδεκτών σύμφωνα με την σειρά εκλογής των τακτικών μελών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κ. Μουτζούρης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
2. κ. Αντωνέλη Αναστασία
Αντιπρόεδρος
3. κ. Βρουλής Παντελής
Μέλος
4. κ. Χατζηκομνηνός Αριστείδης
Μέλος
5. κ. Βλαττάς – Λαμπρινός Άγγελος
Μέλος
6. κ. Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος
Μέλος
7. κ. Αθηνάδης Λεωνίδας
Μέλος
8. κ. Χριστόφας Παναγιώτης
Μέλος
9. κ. Αμπαζής Γεώργιος
Μέλος
1. κ. Κουρσουμπάς Δημήτριος
Αναπ/κό Μέλος
2. κ. Νύκτας Νικόλαος
Αναπ/κό Μέλος
3. κ. Αδαμίδης Κωνσταντίνος
Αναπ/κό Μέλος
4. κ. Κυριαζής Γεώργιος
Αναπ/κό Μέλος
5. κ. Βερρής Παντελέων
Αναπ/κό Μέλος
6. κ. Φιλιππής Σταμάτιος
Αναπ/κό Μέλος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Β Αιγαίου
2. Έπαρχους, ΠΕ Λήμνου και ΠΕ Ικαρίας
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΒ Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Αρώνη.
4. Εκτελεστικό Γραμματέα της ΠΒ Αιγαίου
5. Γενικούς Δ/ντές της ΠΒ Αιγαίου
6. Δ/νσεις και Τμήματα της Π.Β Αιγαίου που αποστέλλουν θέματα προς συζήτηση.
7. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την προετοιμασία της τηλεδιάσκεψης
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Εισηγήσεις θεμάτων
Κωνσταντίνος Μουτζούρης Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου