Υποβολή δήλωσης καθορισμού επιφάνειας ή/και χρήσης ακινήτουΈως τις 31 Μαρτίου 2020 καλούνται -όσοι επιθυμούν- να υπαχθούν σε διάταξη για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, χωρίς μάλιστα να τους επιβληθεί πρόστιμο.
Σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Ν. 4647/2019: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».


Οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στη συγκεκριμένη διάταξη μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

- Στο Τμήμα Εσόδων (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος, τηλ. 22513 50529)
- Στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων.

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης, στη διεύθυνση: https://bit.ly/2QWQM9v

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου