ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΒΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των υπ. άρθρων 175,176,177 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

3) Της υπ. αριθμ. απόφασης 42/29-03-2011/αριθμ. πρακτ.4, του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Β. Αιγαίου & Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Β. Αιγαίου
4) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5) Την υπ΄αριθμ. 85/2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Σύμπραξη Παρατάξεων –Περιφερειακό Συμβούλιο & Επιτροπές.
6) Τις αριθμ. αποφάσεις 82/01-09-2019/αριθμ.πρακτ.13/01-09-2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
7) Την υπ. αρ. 1096/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΑΛ7ΛΩ-ΩΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό Αντιπροέδρου της.
8) Την υπ. αριθμ. 58261 /3192/17-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί Ορισμού Γραμματέων Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου
9) Την υπ. αρ. 55710/865/03-09-2019 (ΑΔΑ: 69Ξ07ΛΩ-ΡΛΡ) απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 730/13-09-2019 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ) περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης»
10) Την παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (Συνεδριάσεις με Τηλεδιάσκεψη)
11) Την παρ.2 και παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999, (όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004(ΦΕΚ102 Α’ /24.5.2004).
12) Την υπ. αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7481/19-04-2005 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 539/21-04-2005).
13) Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999
Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Λέσβου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λέσβου, Κουντουριώτη 1, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Χίου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Χίου, Πολυτεχνείου 1, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Σάμου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Σάμου, Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Ικαρίας να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ικαρίας και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Λήμνου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λήμνου, την ημέρα Πέμπτη 20-02-2020 και ώρα 09:00 π.μ. για συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, προκειμένου να συζητήσετε και να λάβετε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Θέμα 1ο: Υποβολή αιτήματος για αποζημίωση λόγω ζημιάς σε οχήματα λόγω κλαδιού δένδρου
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης
Θέμα 2ο: Έγκριση Δημοπράτησης, Διακήρυξης Δημοπρασίας και Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020» (Προϋπολογισμού 70.000,00 €)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης
Θέμα 3ο: Έγκριση Δημοπράτησης, Διακήρυξης Δημοπρασίας και Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο : «ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» (Προϋπολογισμού 70.000,00 €)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Θέμα 4ο: Έγκριση κάλυψης δαπανών στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων των Σφαγών της Χίου του 1822, για το έτος 2020. (Δαπάνη 770,00€)
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χίου κ. Παντελής Μπουγδανος
Θέμα 5ο: Έγκριση 1ου/882/14-02-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση), πρόσκλησης 1/2020 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Χίου για το σχολικό έτος 2019-2020, κατακύρωση – ανάθεση των δρομολογίων στους μειοδότες του διαγωνισμού όπως αναφέρονται στο 1ο/5728/9-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Χίου κ. Παναγιώτης Παπασπανούδης
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Θέμα 6ο: Έγκριση δαπάνης και επιλογής προμηθευτών, παγίων αναγκών έτους 2020 του Τμήματος Κτηνιατρική της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου. (Δαπάνη 1.200,00 €)
Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χίου κ. Ισίδωρος Αμέντας
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Θέμα 7ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του FINAL 4 Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης Ανδρών 2020, που θα γίνει στην Χίο το διάστημα 28 - 29 Φεβρουαρίου 2020, σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Χίου (Συνολική δαπάνη: 10.065,42€)
Εισηγητής: Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΕ Χίου κα Δέσποινα Μένη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Θέμα 8ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 30.000,00 €, για τις ανάγκες διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου & Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας για το έτος 2020 και έγκριση των όρων της 1/2020 Διακήρυξης, των αναπόσπαστων παραρτημάτων της καθώς και της περίληψής της.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης
Θέμα 9ο: Έγκριση Τροποποίησης Δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Σάμου λόγω νέων αναγκών (Δρομολόγιο 59).
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης
Θέμα 10ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου της Π.Ε Σάμου για το έτος 2020 καθώς και έγκριση της Πρόσκλησης». (Δαπάνη 4.800,00 €)
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης
Θέμα 11ο: Έγκριση πρόσκλησης 3/2020 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμέτοχη σε διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Σάμου για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού ποσού 53.184,08 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 5% και ΦΠΑ 17%.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης
Θέμα 12ο: Έγκριση πρόσκλησης 2/2020 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμέτοχη σε διαπραγμάτευση (απ’ ευθείας ανάθεση) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ικαρίας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού ποσού 54.582,15 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 5% και ΦΠΑ 24%.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Θέμα 13ο: Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγησης και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ ΙΚΑΡΙΑΣ»
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 14ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανανέωση του ετήσιου συμβολαίου για δύο χρόνια και έξι μήνες στα προγράμματα (ACE ERP eCM – κατασκευής), (ACE ERP eCM – Μελέτη / Κοστολόγηση), (ACE ERP eCM – επιμετρήσεις) και (ACE ERP – ΣΑΥ / ΦΑΥ) για το 2020, το 2021 και έως 30/6/2022, (είναι προγράμματα που χρησιμοποιεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου για τις μελέτες). (Δαπάνη 11.091,78€)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 15ο: Έγκριση κατακύρωσης – σύναψης σύμβασης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 69.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
Θέμα 16ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση των δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου του Διοικητηρίου πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου για δύο (2) χρόνια και έξι μήνες 2020, 2021και έως 30/6/2022. (Δαπάνη 5.356,80 €)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Θέμα 17ο: Έγκριση δαπάνης έκδοσης ΧΕΠ για την εγγραφή ακινήτων της ΠΕ Λήμνου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (Δαπάνη 70,00 €)
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λέσβου κ. Χρυσόστομος Ροδίτης
Θέμα 18ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες της ΠΕ Λέσβου. (250,17ευρώ)
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού & Δημ. Ελέγχου ΠΕ Λέσβου κα Κοσμία Μωραΐτου
Θέμα 19ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υποστήριξη της εφαρμογής της Οικονομικής Διαχείρισης και του Πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (11.841,99€)
Εισηγητής: Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης κ. Μαργαρίτης Νικελλής
Θέμα 20ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση - υποστήριξη των Εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και PortalHCM της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (18.719,04€)
Εισηγητής: Δ/νση Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης κ. Μαργαρίτης Νικελλής
Θέμα 21ο: Αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «Κουλουμαριέτος Κ. Κουλουμαριέτος Φ.» για πληρωμή τιμολογίου. (Δαπάνη 1.099,80 €)
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου κ. Αριστείδης Χατζηκομνηνός
Θέμα 22ο: Ορισμός δικηγόρων. (Δαπάνη 821,00€)
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου κ. Αριστείδης Χατζηκομνηνός
Θέμα 23ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση – επισκευή (Πρακτικό 2/2020) των οχημάτων και ΜΕ της Π.Ε. Λήμνου (Δαπάνη 420,00€ με ΦΠΑ 24%).
Εισηγητής: Έπαρχος Λήμνου κ. Άγγελος Βλάττας - Λαμπρινός
Θέμα 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάγκη προμήθειας απαραίτητου εξοπλισμού στα Πλαίσια Συμμετοχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην διοργάνωση του «2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ποσού 300€.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη
Θέμα 25ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με θέμα «Η Συμβολή της Γυναίκας στον Τοπικό Πολιτισμό της Λέσβου» με τον Φιλανθρωπικό &Πολιτιστικό Σύλλογο «ΕΥΠΟΙΙΑ», ύψους 613€.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα Αναστασία Αντωνέλη
Θέμα 26ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Δαπάνη 5.000,00 €)
Εισηγητής: Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Θέμα 27ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια είκοσι (20) τεμαχίων Μπλοκ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π. Β. Αιγαίου συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 212,94 ΕΥΡΩ .
Εισηγητής: Δ/νση Κτηνιατρικής κ. Ευστράτιος Τσομπανέλλης
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Θέμα 28ο: Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης για την παροχή γενικών υπηρεσιών δημιουργίας και τοποθέτησης πινακίδων πληροφόρησης, ενημέρωσης και κατεύθυνσης γύρω από τον Κόλπο Καλλονής με περιβαλλοντικό περιεχόμενο για την προστατευόμενη περιοχή, τα είδη και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΒΑ κ. Λένα Βαγιάννη
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα 29ο: Έγκριση δαπάνης προμήθειας επίπλων γραφείου της Δ/νσης Τουρισμού (συνολικού ύψους 999,00 ευρώ)
Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού ΠΒΑ κα Αγγελική Πολιτάκη
Σημείωση:
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος να ειδοποιούν τους αναπληρωτές τους και στη συνέχεια τη γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι αναπληρωτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα αποδεκτών σύμφωνα με την σειρά εκλογής των τακτικών μελών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κ. Μουτζούρης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
2. κ. Αντωνέλη Αναστασία
Αντιπρόεδρος
3. κ. Βρουλής Παντελής
Μέλος
4. κ. Χατζηκομνηνός Αριστείδης
Μέλος
5. κ. Βλαττάς – Λαμπρινός Άγγελος
Μέλος
6. κ. Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος
Μέλος
7. κ. Αθηνάδης Λεωνίδας
Μέλος
8. κ. Χριστόφας Παναγιώτης
Μέλος
9. κ. Αμπαζής Γεώργιος
Μέλος
1. κ. Κουρσουμπάς Δημήτριος
Αναπ/κό Μέλος
2. κ. Νύκτας Νικόλαος
Αναπ/κό Μέλος
3. κ. Αδαμίδης Κωνσταντίνος
Αναπ/κό Μέλος
4. κ. Κυριαζής Γεώργιος
Αναπ/κό Μέλος
5. κ. Βερρής Παντελέων
Αναπ/κό Μέλος
6. κ. Φιλιππής Σταμάτιος
Αναπ/κό Μέλος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Β Αιγαίου
2. Έπαρχους, ΠΕ Λήμνου και ΠΕ Ικαρίας
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΒ Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Αρώνη.
4. Εκτελεστικό Γραμματέα της ΠΒ Αιγαίου
5. Γενικούς Δ/ντές της ΠΒ Αιγαίου
6. Δ/νσεις και Τμήματα της Π.Β Αιγαίου που αποστέλλουν θέματα προς συζήτηση.
7. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την προετοιμασία της τηλεδιάσκεψης
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Εισηγήσεις θεμάτων
Κωνσταντίνος Μουτζούρης Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου