ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 29η/21-12-2020 ΕΚΤΑΚΤΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προσκαλείσθε στην έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, με ώρα έναρξης 6:00 μ.μ. και λήξη 10:00 μ.μ., προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα: 


           

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  1.  

Έγκριση 72ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

Αντιδήμαρχος   κ. Κατσαβέλλης

  1.  

Έγκριση 74ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2020

Αντιδήμαρχος   κ. Κατσαβέλλης

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, πρέπει να εγκριθούν άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο: 


1) η 72η τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης, προκειμένου να υπογραφεί εντός του τρέχοντος έτους η συμπληρωματική σύμβαση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία στην ΔΕ Ευεργέτουλα, και

2) η 74η τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης, προκειμένου να υπογραφεί εντός του τρέχοντος έτους η σύμβαση για την αποτύπωση φωτιστικών για την ενεργειακή αναβάθμιση –αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων εφαρμογές smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ.

Μέχρι την ώρα λήξης της Συνεδρίασης, οι Δημοτικού Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του Γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης (dsmytil@gmail.com), αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του προέδρου (κ. Χατζηγιάννη, τηλ. 697 7675 775) ή της Γραμματείας (κ. Κριπιντήρη, τηλ. 697 4013 622) του Δημοτικού Συμβουλίου, με γραπτό μήνυμα sms.

Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη Συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου