ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΒΑ


Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Λέσβου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λέσβου, Κουντουριώτη 1, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Χίου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Χίου, Πολυτεχνείου 1, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Σάμου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Σάμου, Δερβενακίων &Αλέξη Αλέξη, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Ικαρίας να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ικαρίας και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Λήμνου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λήμνου,την ημέρα Πέμπτη 15-04-2021 και ώρα 9:00 π.μ. για συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, προκειμένου να συζητήσετε και να λάβετε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

Θέμα 1ο: Έγκριση των 1ου/1750/05-04-2021 και 2ου/1769/06-04-2021 Πρακτικών της

Επιτροπής Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του

«Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Χίου 2021 - 2022»,

Συνολικού ποσού 36.489,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Χίου κ. Παναγιώτης Παπασπανούδης (22713

50519)

Θέμα 2ο: Έγκριση 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο :

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ» και

έγκριση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προϋπολογισμού 29.595,30 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)

Θέμα 3ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ, και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΧΙΟΥ».

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)

Θέμα 4ο: Διόρθωση ως προς τα σχετικά της α.α.19/2021 Απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής Π.Β.Α. όπως ζητήθηκαν από την Διεύθυνση Οικονομικού & Δημοσιονομικού

Ελέγχου Π.Β.Α. για την ορθότητα κατά την εκκαθάριση της δαπάνης.

Εισηγητής: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Χίου, κ. Ιωάννης Κουντουριάδης ( 22710 44212)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

Θέμα 5ο: Έγκριση Ανακοίνωσης και Διάθεσης Πίστωσης για την πρόσληψη προσωπικού

δύο (2) ατόμων με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών

της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου λόγω της πλημμύρας της 2ας Φεβρουαρίου 2021

συνολικού ποσού 6.000,00 €

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50422)

Θέμα 6ο: Έγκριση προσωρινού μειοδότη ανοικτού διαγωνισμού του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ»

προϋπολογισμού 200,000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 7ο: Έγκριση προσωρινού μειοδότη ανοικτού διαγωνισμού του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΝ ΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΜΟΥ & ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ΝΕΟΥ »., προϋπολογισμού 106,000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 8ο: Έγκριση μειοδότη διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 367.000,00 €

με ΦΠΑ.

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 9ο: Έγκριση προσωρινού μειοδότη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΕΟ» προϋπολογισμού 99.999,74 € με

ΦΠΑ.

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 10ο: Αποκλεισμός του οικονομικού φορέα «ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» ως

προσωρινού μειοδότη ανοικτού διαγωνισμού λόγω γνωστοποίησης οψιγενούς μεταβολής

και έγκριση νέου προσωρινού μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ», πρ/σμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 11ο: Έγκριση παράτασης έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΣΑΜΟΥ – ΠΡΩΗΝ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ » μέχρι την 11/9/2021.

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

Θέμα 12ο: Ορθή επανάληψη της αριθμ. 56/2021 (ΑΔΑ ΨΞ2Μ7ΛΩ-ΚΞΕ) Απόφασης

Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)

Θέμα 13ο: Υποβολή της Πρότασης Έργου (Πράξης) με τίτλο: "Προμήθεια Παραδοσιακών

Φορεσιών" για Ένταξη & Χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της

Απασχόλησης & της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και

Θάλασσας 2014-2020. (Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 - CLLD 17 της ΑΝΕΛ ΑΕ ΑΑΕ ΟΤΑ).

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα. Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)

Θέμα 14ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης

δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής για την «Προμήθεια Παραδοσιακών

Φορεσιών» στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια Παραδοσιακών Φορεσιών» του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» προϋπολογισμού 46.611,60€

με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα. Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)

Θέμα 15ο: Υποβολή της Πρότασης Έργου (Πράξης) με τίτλο: "Λήμνου Γεύσεις" για Ένταξη

& Χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης & της

Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

(Κωδικός Πρόσκλησης: 63.1 - CLLD 17 της ΑΝΕΛ ΑΕ ΑΑΕ ΟΤΑ).

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα. Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)

Θέμα 16ο: Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών

Υποέργου 2: «Φεστιβάλ γαστρονομικού πολιτισμού, οινογευσίας & υγιεινής διατροφής με τα

τοπικά προϊόντα των αλιευτικών περιοχών της Λήμνου» στο πλαίσιο της πράξης «Λήμνου

Γεύσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020».

Προϋπολογισμού 46.900,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα. Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)

Θέμα 17ο: Έγκριση μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την

υλοποίηση της Πράξης "Προμήθεια Παραδοσιακών Φορεσιών''» (CPV: 72224000-1 -

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων).

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα. Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)

Θέμα 18ο: Έγκριση μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την

υλοποίηση της Πράξης "Λήμνου Γεύσεις''» (CPV: 72224000-1 - Υπηρεσίες παροχής

συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων).

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα. Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)

Θέμα 19ο: Έγκριση μελέτης για το Υποέργο 2 «Προμήθεια Παραδοσιακών Φορεσιών» της

πράξης «Προμήθεια Παραδοσιακών Φορεσιών» του Υποέργου 2 (CPV:18300000-2).

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα. Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)

Θέμα 20ο: Συμπλήρωση-τροποποίηση της αριθμ. 244/10.3.2021 (ΑΔΑ: 67Σ37ΛΩ-35Ζ)

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης και έγκρισης της απ’ ευθείας

ανάθεσης της Ετήσιας Ασφάλισης Οχημάτων της ΠΕ Λήμνου για το χρονικό διάστημα από

13/4/2021 έως και 12/4/2022 (Δαπάνη 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Εισηγητής: Έπαρχος Λήμνου, κ. Άγγελος Βλάττας – Λαμπρινός (22543 51220)

Θέμα 21ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, μέσω του

Προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε

επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Εισηγητής: Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, κα Ευστρατία Ελευθερίου (22513 53622)

Θέμα 22ο: Τροποποίηση της αριθμ 1123/2020 (AΔΑ: 69Β17ΛΩ-ΨΤ1) απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ και έγκριση των όρων της Διακήρυξης Συνοπτικού

Διαγωνισμού προμήθειας και αντικατάστασης (με δωρεάν τοποθέτηση) ελαστικών,

αυτοκινήτων - φορτηγών - μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λέσβου

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα έτη 2021 και 2022 καθώς και των αναπόσπαστων

Παραρτημάτων αυτού (Α’-Β’-Γ’-Δ’). (Δαπάνη 66.038,73€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 23ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διενέργεια ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήμνου,

για τρία (3) σχολικά έτη 2021-2022,2022-2023 & 2023-2024 καθώς και των συνημμένων

πινάκων μεταφερομένων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Λέσβου και ΠΕ Λήμνου

προκειμένου να ενταχθούν στο Σχέδιο της Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 24ο: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 70.000,00€, για τις ανάγκες διενέργειας του

Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη προμήθειας εξοπλισμού τεχνολογιών

πληροφορικής (Η/Υ, εκτυπωτών κτλ) έτους 2021 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.

Λέσβου καθώς και έγκριση των όρων και των αναπόσπαστων παραρτημάτων αυτού.

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 25ο: Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Λέσβου και ΠΕ Λήμνου.

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 26ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε.

ΛΕΣΒΟΥ. (Δαπάνη 120,00 €)

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου, κα Κοσμία Μωραϊτου (22513 53601)

Θέμα 27ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος απένταξης του μοναδικού Υποέργου της Πράξης:

«Δράσεις Τουριστικής Προβολής Νησιών Βορείου Αιγαίου 2018 – 2023» του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 -2020» Άξονας «Προστασία του περιβάλλοντος και των

πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για

ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με κωδικό ΜΙS 5010933,

συνολικού πρ/σμου 1.000.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού ΠΒΑ κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)

Θέμα 28ο: Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στη

14η Επαρχιακή οδό Καλλονής – Άντισσας – Σκ. Ερεσού (δια Δαφίων, Φίλιας, Σκαλοχωρίου,

Βατούσας και Ερεσού)» προϋπολογισμού 117.200,00 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53846)

Θέμα 29ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53846)

Θέμα 30ο: Κατακύρωση Σύμβασης στο πλαίσιο διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΡΕΙΑΚΗ – ΠΕΡΑΜΑ (ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 2ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ)»,

προϋπολογισμού 1.391.000,00 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53846)

Θέμα 31ο: Κατακύρωση Σύμβασης στο πλαίσιο διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση

τεχνικών έργων για αντιπλημμυρική προστασία Ν. Λήμνου», προϋπολογισμού 300.000,00 €

με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53846)

Θέμα 32ο: Εισαγωγή υποέργου στο έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ & ΠΕ

ΛΗΜΝΟΥ» και Ανάθεση Παροχής Γενικής Υπηρεσίας εκτέλεσης «Επειγουσών εργασιών

αποκατάστασης ροής χειμάρρου Τρύγονα», προϋπολογισμού 35.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53846)

Θέμα 33ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 277.280,68€

με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53846)

Θέμα 34ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Δαπάνη 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ)

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη

Σημείωση:

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος να ειδοποιούν τους αναπληρωτές τους και

στη συνέχεια τη γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι αναπληρωτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα αποδεκτών σύμφωνα με την σειρά εκλογής

των τακτικών μελών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. κ. Μουτζούρης Κωνσταντίνος Πρόεδρος

2. κ. Αντωνέλη Αναστασία Αντιπρόεδρος

3. κ. Βρουλής Παντελής Μέλος

4. κ. Χατζηκομνηνός Αριστείδης Μέλος

5. κ. Βλαττάς – Λαμπρινός Άγγελος Μέλος

6. κ. Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος Μέλος

7. κ. Αθηνάδης Λεωνίδας Μέλος

8. κ. Χριστόφας Παναγιώτης Μέλος

9. κ. Αμπαζής Γεώργιος Μέλος

1. κ. Κουρσουμπάς Δημήτριος Αναπ/κό Μέλος

2. κ. Νύκτας Νικόλαος Αναπ/κό Μέλος

3. κ. Αδαμίδης Κωνσταντίνος Αναπ/κό Μέλος

4. κ. Κυριαζής Γεώργιος Αναπ/κό Μέλος

5. κ. Βερρής Παντελέων Αναπ/κό Μέλος

6. κ. Φιλιππής Σταμάτιος Αναπ/κό Μέλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Β Αιγαίου

2. Έπαρχους, ΠΕ Λήμνου και ΠΕ Ικαρίας

3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΒ Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Αρώνη.

4. Εκτελεστικό Γραμματέα της ΠΒ Αιγαίου

5. Γενικούς Δ/ντές της ΠΒ Αιγαίου

6. Δ/νσεις και Τμήματα της Π.Β Αιγαίου που αποστέλλουν θέματα προς συζήτηση.

7. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την προετοιμασία της

τηλεδιάσκεψης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εισηγήσεις θεμάτων

Κωνσταντίνος Μουτζούρης

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου