ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΒΑ


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των υπ. άρθρων 175,176,177 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου».

3) Της υπ. αριθμ. απόφασης 42/29-03-2011/αριθμ. πρακτ.4, του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Β.

Αιγαίου & Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Β. Αιγαίου

4) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

5) Την υπ΄αριθμ. 85/2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Σύμπραξη Παρατάξεων

–Περιφερειακό Συμβούλιο & Επιτροπές.

6) Τις αριθμ. αποφάσεις 82/01-09-2019/αριθμ.πρακτ.13/01-09-2019 του Περιφερειακού

Συμβουλίου Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της

Οικονομικής Επιτροπής.

7) Την υπ. αρ. 1096/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΑΛ7ΛΩ-ΩΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για

ορισμό Αντιπροέδρου της.

8) Την υπ. αριθμ. 58261/3192/17-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί

Ορισμού Γραμματέων Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου

9) Την υπ. αρ. 48156/3197/14-09-2020 (ΑΔΑ:64ΑΩ7ΛΩ-ΑΛ5) απόφαση του Περιφερειάρχη

Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 763/18-09-2020 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ) περί «Ορισμού

Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης»

10) Την παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (Συνεδριάσεις με Τηλεδιάσκεψη)

11) Την παρ.2 και παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999, (όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του

άρθρου 6 του ν. 3242/2004(ΦΕΚ102 Α’ /24.5.2004).

12) Την υπ. αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7481/19-04-2005 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 539/21-04-2005).

13) Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999

Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Λέσβου να προσέλθουν στην αίθουσα

Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λέσβου, Κουντουριώτη 1, τα μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής της ΠΕ Χίου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού

Καταστήματος Χίου, Πολυτεχνείου 1, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Σάμου να

προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Σάμου, Δερβενακίων &

Αλέξη Αλέξη, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Ικαρίας να προσέλθουν στην αίθουσα

Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ικαρίας και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της

ΠΕ Λήμνου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λήμνου,

την ημέρα Τετάρτη 28-04-2021 και ώρα 11.00 π.μ. για συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα

με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, προκειμένου να συζητήσετε και να λάβετε απόφαση επί των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

Θέμα 1ο: Έγκριση Πρακτικών Γνωμοδοτικών Επιτροπών α) Διενέργειας Διαγωνισμών και

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και β) Ενστάσεων των διαγωνισμών και των

διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες και την παροχή υπηρεσιών της Π.Ε. Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50422)

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας της Διακήρυξης 1/2021 για

το Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς Σάμου και Ικαρίας.

Εισηγητής: Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Σάμου κ. Γ. Κατσικογιάννης (22733

53432)

Θέμα 3ο: Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού δακοκτονίας έτους 2021 συνολικού

ποσού 45.000,00€.

Εισηγητής: Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Σάμου κ. Γ. Κατσικογιάννης (22733

53432)

Θέμα 4ο: Διαβίβαση πρακτικού γνωμοδοτικής επιτροπής διαγωνισμών του άρθρου 221

ν.4412/2016.

Εισηγητής: Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Σάμου κ. Γ. Κατσικογιάννης (22733

53432)

Θέμα 5ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ αρχικού προϋπολογισμού 200.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 6ο: Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια

συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 του Ν.4412/2016

(ΦΕΚ 147 Α) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣ

ΦΟΥΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 7ο: Έγκριση συγκρότησης της κληρωθείσας επιτροπής για την διενέργεια ανοιχτού

διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) του

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΕΛΙ-

ΦΡΑΝΤΑΤΟ ΙΚΑΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.150.000,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 8ο: Έγκριση εγγράφων σύμβασης και διενέργειας ανοιχτού Ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την σύναψη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ του έργου

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΠΥΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΤΣΙ - ΠΥΡΓΟΣ)»

προϋπολογισμού 600.000,00 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 9ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της

μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 10ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση εκπόνησης της

μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ

ΒΑΘΕΟΣ (ΠΑΛΑΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ)»

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 11ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32

παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 του έργου ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΣΑΜΟΞΥΛ» προϋπολογισμού

219.000,00 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 12ο: Εγκρίσεις σχετικά με την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡNΙΩΤΙΚΟ ΡΕΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.

ΣΑΜΟΣ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ», προεκτιμώμενης αμοιβής 31,293,90 € χωρίς Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 13ο: Εγκρίσεις σχετικά με την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ»

προεκτιμώμενης αμοιβής 38,787.65 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 14ο: Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών

Καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων έργου Π.Ε. Σάμου έτους 2020-2021.

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

Θέμα 15ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης ηλεκτρονικής ζυγαριάς αμαξιδίων στον Σύλλογο

Νεφροπαθών Λέσβου.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)

Θέμα 16ο: Έγκριση Πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 € για την Προμήθεια

Φωσφορούχων Γιλέκων Σήμανσης Προσωπικού.

Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102)

Θέμα 17ο: Επικαιροποίηση της αριθμ. 403/2020 (ΑΔΑ: 6ΡΙ27ΛΩ-ΕΣ6) και της αριθμ.

347/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΖΘ7ΛΩ-ΖΘ1) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικού – Πολιτισμού κα. Αναστασία Αντωνέλη (22513 53630)

Θέμα 18ο: Ορισμός δικηγόρου για τακτοποίηση των ακινήτων της Περιφερειακής Ενότητας

Λέσβου στο Εθνικό Κτηματολόγιο δαπάνης ποσού 1.969,11 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου κ. Παναγιώτης Κουφέλος (22513 52108)

Θέμα 19ο: Έγκριση της απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων με τον

χειριστή τους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας στη Νήσο

Λήμνο το χρονικό διάστημα 17, 18 και 19 Ιανουαρίου 2021, ποσού 2.243,53€ με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Έπαρχος Λήμνου, κ. Άγγελος Βλάττας – Λαμπρινός (22543 51220)

Θέμα 20ο: Έγκριση της απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων με τον

χειριστή τους, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας στη Νήσο

Λήμνο το χρονικό διάστημα 14 και 15 Φεβρουαρίου 2021, ποσού 2.000,99€ με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Έπαρχος Λήμνου, κ. Άγγελος Βλάττας – Λαμπρινός (22543 51220)

Θέμα 21ο: Ορισμός δικαστικού επιμελητή (Δαπάνη ποσού 40,95 € συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ).

Εισηγητής: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Ιωάννης Καλατζής (22510 37143)

Θέμα 22ο: Έγκριση τροποποίησης συμβάσης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας

Π.Ε. Λέσβου λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας Δ.Χ Επιβατικού οχήματος (ταξί).

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 23ο: Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 105/2021 (ΑΔΑ: 6Η367ΛΩ-Σ5Υ)

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ.

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 24ο: Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

ανάδειξης μειοδότη για την προμήθεια νευροχειρουργικού μικροσκοπίου για τις ανάγκες του

Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» καθώς και έγκριση των όρων και των

αναπόσπαστων παραρτημάτων αυτού, συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612)

Θέμα 25ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για τη συνδρομή της ΠΒΑ στη

φιλοξενία διαμορφωτών γνώμης στη Λήμνο στο πλαίσιο του Lemnos Philema Gastronomy &

Wine Festival που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Γαστρονομίας & Οίνου Λήμνου (δαπάνη

έως 2.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ)

Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού ΠΒΑ κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)

Θέμα 26ο: Έγκριση διάθεσης εξειδικευμένης πίστωσης για τη συνδρομή της ΠΒΑ στην

παραγωγή της ταινίας «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» της Μιμής Ντενίση (δαπάνη έως

60.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ)

Εισηγητής: Δ/νση Τουρισμού ΠΒΑ κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)

Θέμα 27ο: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, κατάρτιση της σχετικής

διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την

εκμίσθωση θυννείου της ΠΕ Λέσβου.

Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου κ. Γεώργιος Λαγουτάρης (22510 46660)

Θέμα 28ο: Έγκριση Σχεδίου Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2 /2020 (εργατοτεχνικό προσωπικό Υ.Ε.)

Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου κ. Γεώργιος Λαγουτάρης (22510 46660)

Θέμα 29ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Δαπάνη 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ)

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

Θέμα 30ο: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 34/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,

σχετικά με την ανάθεση 6 στεφανιών για την Επέτειο της 25η Μαρτίου.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χίου, κ. Παντελής Μπουγδάνος (22713 50549)

Θέμα 31ο: Έγκριση για την οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και

παραδοτέων της υπ’ αρίθμ. 501/16-3-21 (ΑΔΑ: Ψ9Μ37ΛΩ-ΚΜΡ) σύμβασης για δράση

προγράμματος τουριστικής προβολής των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον

εναλλακτικό τουρισμό και για τα τοπικά προϊόντα μέσω τηλεοπτικών μεταδόσεων.

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΒΑ κ. Νικόλαος Νύκτας

(22713 50572)

Θέμα 32ο: Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Χίου.

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Χίου κ. Παναγιώτης Παπασπανούδης (22713

50519)

Θέμα 33ο: Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης

(Μεταβατική έδρα Χίου) κατά την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρησης: ΑΓ15/04-03-2021,

αγωγής του κ. Γεωργίου Μπίλλη κατά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. ( Δαπάνη 356,85 € με

Φ.Π.Α.)

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)

Θέμα 34ο: Έγκριση δημοπράτησης, έγκριση Διακήρυξης Δημοπρασίας και έγκριση

Επιτροπής Διαγωνισμού για την προκήρυξη της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΥΡΣΙΝΙΔΙ ΕΩΣ ΘΟΛΟΣ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)

Θέμα 35ο: Έγκριση δημοπράτησης, έγκριση Διακήρυξης Δημοπρασίας και έγκριση Επιτροπής

Διαγωνισμού για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)

Θέμα 36ο: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΓΙΑ

ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)

Θέμα 37ο: Κατακύρωση Σύμβασης στο πλαίσιο διαγωνισμού του έργου με τίτλο :

«ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ - ΚΑΡΦΑ»

προϋπολογισμός : 4.017.891,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)

Θέμα 38ο: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΑ

ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021» προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508)

Θέμα 39ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση ονόματος (domain name)

www.chios.gr, συνολικής δαπάνης 46,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Χίου, κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)

Θέμα 40ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση διαφημιστικής προβολής –

Μάρκετινγκ της Χίου στη Νορβηγία, ποσού έως 12.512,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Τμήμα Τουρισμού ΠΕ Χίου, κα Αγγελική Πολυτάκη (2251354801)

Σημείωση:

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος να ειδοποιούν τους αναπληρωτές τους και

στη συνέχεια τη γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι αναπληρωτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα αποδεκτών σύμφωνα με την σειρά εκλογής

των τακτικών μελών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. κ. Μουτζούρης Κωνσταντίνος Πρόεδρος

2. κ. Αντωνέλη Αναστασία Αντιπρόεδρος

3. κ. Βρουλής Παντελής Μέλος

4. κ. Χατζηκομνηνός Αριστείδης Μέλος

5. κ. Βλαττάς – Λαμπρινός Άγγελος Μέλος

6. κ. Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος Μέλος

7. κ. Αθηνάδης Λεωνίδας Μέλος

8. κ. Χριστόφας Παναγιώτης Μέλος

9. κ. Αμπαζής Γεώργιος Μέλος

1. κ. Κουρσουμπάς Δημήτριος Αναπ/κό Μέλος

2. κ. Νύκτας Νικόλαος Αναπ/κό Μέλος

3. κ. Αδαμίδης Κωνσταντίνος Αναπ/κό Μέλος

4. κ. Κυριαζής Γεώργιος Αναπ/κό Μέλος

5. κ. Βερρής Παντελέων Αναπ/κό Μέλος

6. κ. Φιλιππής Σταμάτιος Αναπ/κό Μέλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Β Αιγαίου

2. Έπαρχους, ΠΕ Λήμνου και ΠΕ Ικαρίας

3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΒ Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Αρώνη.

4. Εκτελεστικό Γραμματέα της ΠΒ Αιγαίου

5. Γενικούς Δ/ντές της ΠΒ Αιγαίου

6. Δ/νσεις και Τμήματα της Π.Β Αιγαίου που αποστέλλουν θέματα προς συζήτηση.

7. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την προετοιμασία της

τηλεδιάσκεψης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εισηγήσεις θεμάτων

Κωνσταντίνος Μουτζούρης

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου