Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείσθε στην τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα έναρξης 6:30 μ.μ.ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Εισηγητής: κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

1.       

Έγκριση Ψηφίσματος για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Μυτιλήνης με τη Θεσσαλονίκη και την ΚαβάλαΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Εισηγητής: κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗΣ

2.       

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»-Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 53/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

3.       

Αντικατάσταση του τακτικού μέλους Ανδριώτη-Κωνστάντιου Παναγιώτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της διαδημοτικής επιχείρησης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου με την επωνυμία ΔΕΥΑ Λέσβου

4.       

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης των δημοτικών καταστημάτων και λοιπών δημοτικών κτιρίων»

5.       

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

6.       

Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου  Δήμου Μυτιλήνης

7.       

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ 2021-2023»

8.       

Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης  Δήμου Μυτιλήνης

9.       

Ορισμός α) του οργάνου διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, β) του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, γ) του αριθμού των θέσεων υδρονομέων και του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, έτους 2021

10.  

Αφαίρεση ενός τεμαχίου κιγκλιδώματος, κατόπιν αιτήματος της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (Τμήμα Σουράδας – Μακρύς Γιαλός) στη Μυτιλήνη

11.  

Έγκριση τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Αγίου Θεράποντος στη Μυτιλήνη

12.  

Έγκριση τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Νεομάρτυρος Θεοδώρου στη Μυτιλήνη

13.  

Έγκριση για καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος των ετών 2012 έως και 2016 στον υπάλληλο του Δήμου Μυτιλήνης, Αλέξανδρο Χαχαλάτο

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

14.  

Έγκριση  εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για την απόδειξη της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Μυτιλήνης

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

15.  

Έγκριση τροποποίησης Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, τεύχη δημοπράτησης και εξασφάλιση αδειοδοτήσεων του έργου ‘Ποδηλατόδρομος Σουράδας – Νεάπολης’» (AM 27/2021) και καθορισμός τρόπου ανάθεσης & εκτέλεσης

16.  

Έγκριση Επικαιροποίησης Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Λάμπου Μύλων» (ΑΜ 130/2020) και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΑΚΥΡΗΣ

17.  

Έγκριση τοποθέτησης Μνημείου Φιλικών και Πεσόντων κατά την Εθνεγερσία σε κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού Ερμού 1 στη Μυτιλήνη

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

18.  

Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

19.  

Έγκριση 14ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

20.  

Έγκριση 15ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

21.  

Έγκριση 16ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

22.  

Έγκριση αλλαγής του τίτλου Κ.Α. 70.6279.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης, οικονομικού έτους 2021

23.  

Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικών ελαιοκτημάτων

24.  

Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου, ήτοι ισόγειου καταστήματος, εμβαδού 91,30 τ.μ. με βοηθητικό αποθηκευτικό χώρο, εμβαδού 10,20 τ.μ. και αύλειο ακάλυπτο χώρο, εμβαδού 700,00 τ.μ., με τη διακριτική ονομασία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ

25.  

Διαγραφή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών των εφημερίδων  α) «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Γ.ΣΚΟΥΦΟΥ), β) ΕΜΠΡΟΣ (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), γ) Ο ΛΟΓΟΣ (ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ.Ε.Π.Ε)» και δ) Λοιπών τιμολογίων

26.  

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για πληρωμή των έργων: α) «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στο γήπεδο 5Χ5 του Μιχαλέλειου Δημοτικού Σταδίου Πλωμαρίου» με κωδικό ενάριθμου έργου 2017ΣΕ01600035 της ΣΑΕ016 του ΠΔΕ και β) «Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Άντισσας»  με κωδικό ενάριθμου έργου 2017ΣΕ01600028 της ΣΑΕ016 του ΠΔΕ

 Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/9-4-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1441) ΚΥΑ, με χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια της παρούσης, θα σας αποσταλεί e-mail, με το οποίο θα μπορείτε να εισέλθετε στην τηλεδιάσκεψη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 6:00μ.μ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου