Συντήρηση – Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Παλαιού Σαπωνοποιείου Πλωμαρίου


Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Παλαιού Σαπωνοποιείου Πλωμαρίου», εκτιμώμενης αξίας 398.966,03 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 466.790,26 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23-06-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Αναλυτικά:
Η προκήρυξη
Τεύχη δημοπράτησης
Ανακοίνωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου