ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΒΑ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των υπ. άρθρων 175,176,177 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου».

3) Της υπ. αριθμ. απόφασης 42/29-03-2011/αριθμ. πρακτ.4, του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Β.

Αιγαίου & Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Β. Αιγαίου

4) Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

5) Την υπ΄αριθμ. 85/2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Σύμπραξη Παρατάξεων

–Περιφερειακό Συμβούλιο & Επιτροπές.

6) Τις αριθμ. αποφάσεις 82/01-09-2019/αριθμ.πρακτ.13/01-09-2019 του Περιφερειακού

Συμβουλίου Περιφ. Βορείου Αιγαίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της

Οικονομικής Επιτροπής.

7) Την υπ. αρ. 1096/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΑΛ7ΛΩ-ΩΞΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για

ορισμό Αντιπροέδρου της.

8) Την υπ. αριθμ. 58261/3192/17-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί

Ορισμού Γραμματέων Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου

9) Την υπ. αρ. 48156/3197/14-09-2020 (ΑΔΑ:64ΑΩ7ΛΩ-ΑΛ5) απόφαση του Περιφερειάρχη

Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 763/18-09-2020 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ) περί «Ορισμού

Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης»

10) Την παρ.9 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (Συνεδριάσεις με Τηλεδιάσκεψη)

11) Την παρ.2 και παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999, (όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του

άρθρου 6 του ν. 3242/2004(ΦΕΚ102 Α’ /24.5.2004).

12) Την υπ. αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7481/19-04-2005 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 539/21-04-2005).

13) Την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2690/1999

Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Λέσβου να προσέλθουν στην αίθουσα

Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λέσβου, Κουντουριώτη 1, τα μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής της ΠΕ Χίου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού

Καταστήματος Χίου, Πολυτεχνείου 1, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Σάμου να

προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Σάμου, Δερβενακίων &

Αλέξη Αλέξη, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Ικαρίας να προσέλθουν στην αίθουσα

Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ικαρίας και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της

ΠΕ Λήμνου να προσέλθουν στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Λήμνου,

την ημέρα Τετάρτη 12/05/2021 και ώρα 12.00 μ.μ. για συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με

τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, προκειμένου να συζητήσετε και να λάβετε απόφαση επί των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

Θέμα 1ο: Έγκριση αποτελέσματος διαδικασίας του από 21-01-2021 Διαγωνισμού του

έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»,

προϋπολογισμού 346.000,00 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53854)

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης

εργασιών κοπής κλαδιών, χόρτων και καθαρισμού του οδικού δικτύου Βορειοανατολικής

Λέσβου 2021, συνολικού ποσού 23.400,00 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53854)

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης

εργασιών κοπής κλαδιών, χόρτων και καθαρισμού του οδικού δικτύου Βορειοδυτικής Λέσβου

2021, συνολικού ποσού 23.400,00 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53854)

Θέμα 4ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης

εργασιών κοπής κλαδιών, χόρτων και καθαρισμού του οδικού δικτύου Νοτιοανατολικής

Λέσβου 2021, συνολικού ποσού 23.400,00 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53854)

Θέμα 5ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κοπής κλαδιών -

χόρτων και καθαρισμού του οδικού δικτύου Νότιας Λέσβου 2021, συνολικού ποσού 23.400,00

€ με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα. Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53854)

Θέμα 6ο: Έγκριση αποτελέσματος διαδικασίας του από 26-04-2021 Διαγωνισμού του

έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στη 14η Επαρχιακή οδό Καλλονής – Άντισσας – Σκ. Ερεσού

(δια Δαφίων, Φίλιας, Σκαλοχωρίου, Βατούσας και Ερεσού)» προϋπολογισμού 117.200,00 € με

Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53854)

Θέμα 7ο: 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού – Δημ. Ελέγχου, κα Κοσμία Μωραΐτου (22513 53601)

Θέμα 8ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Δαπάνη 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ)

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

Θέμα 9ο: Προμήθεια ιατρικού υλικού (μάσκες κ.λ.π.) από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

(Δαπάνη 4.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Παντελής Βρουλής

(22713 50563)

Θέμα 10ο: Έγκριση ενεργειών πρόσληψης και δαπάνης 24.000,00 €, κάλυψης μισθοδοσίας

και ασφαλιστικών εισφορών εποχικού προσωπικού- Τομεάρχες Δακοκτονίας, έτους 2021.

Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χίου, κ. Μάριος Γκολέμης (22713

53320)

Θέμα 11ο: Έγκριση ενεργειών πρόσληψης και δαπάνης 24.748,38€, κάλυψης αμοιβής

εποχικού προσωπικού- Εργατοτεχνικό προσωπικό Δακοκτονίας, έτους 2021.

Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Χίου, κ. Μάριος Γκολέμης (22713 53320)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

Θέμα 12ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν.

103/75 στην πρώην υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου Πλατανιώτη Μαρία του

Σωτηρίου, που αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, συνολικού ποσού

14.055,32 €.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733

50484)

Θέμα 13ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για εργοδοτικές εισφορές

εργαζομένων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ στις ΠΕ Σάμου και

ΠΕ Ικαρίας, λόγω της παράτασης του, για το οικονομικό έτος 2021, ποσού 16.000,00 €.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50484)

Θέμα 14ο: Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό

αριθμ. 3/2021 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε.

ΣΑΜΟΥ & ΤΗΣ Π.Ε ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ (2021 - 2023)».

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50484)

Θέμα 15ο: Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό

αριθμ. 1/2021 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021,2022».

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

Θέμα 16ο: Έγκριση Τροποποίησης Δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής

αρμοδιότητας Π.Ε Σάμου λόγω νέων αναγκών (μεταφορέας ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

δρ. 53).

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

Θέμα 17ο: Έγκριση ανάθεσης για την εκτέλεση εργασιών του έργου «μεταφορά οικίσκων –

για την κάλυψη αναγκών της σεισμόπληκτης Σάμου. (Δαπάνη 3.472,00 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Εισηγητής: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σάμου κ. Αλέξανδρος Τατούρης (22733 53415)

Θέμα 18ο: Έγκριση εγγράφων της σύμβασης και απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με

τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σάμου για την υποστήριξη της μελέτης

του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ» και την άρτια εφαρμογή αυτής, κατά τη φάση

της κατασκευής» προϋπολογισμού 24.085,51 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 19ο: Έγκριση προσωρινού μειοδότη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΓΕ» προϋπολογισμού 120.000,00 €

με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 20ο: Έγκριση εγγράφων της σύμβασης και απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με

τίτλο «Παροχή υπηρεσιών στη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σάμου για την εγκατάσταση οργάνων και εκτίμηση

κινητικών φαινομένων στην περιοχή κατολίσθησης στο Καραβόσταμο Ικαρίας»

προϋπολογισμού 20.071,26 € με Φ.Π.Α..

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 21ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών ιδιόκτητων

οχημάτων - μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Ικαρίας.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Σημείωση:

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος να ειδοποιούν τους αναπληρωτές τους και

στη συνέχεια τη γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι αναπληρωτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα αποδεκτών σύμφωνα με την σειρά εκλογής

των τακτικών μελών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. κ. Μουτζούρης Κωνσταντίνος Πρόεδρος

2. κ. Αντωνέλη Αναστασία Αντιπρόεδρος

3. κ. Βρουλής Παντελής Μέλος

4. κ. Χατζηκομνηνός Αριστείδης Μέλος

5. κ. Βλαττάς – Λαμπρινός Άγγελος Μέλος

6. κ. Κυρατζής – Χρυσοστόμου Ευστράτιος Μέλος

7. κ. Αθηνάδης Λεωνίδας Μέλος

8. κ. Χριστόφας Παναγιώτης Μέλος

9. κ. Αμπαζής Γεώργιος Μέλος

1. κ. Κουρσουμπάς Δημήτριος Αναπ/κό Μέλος

2. κ. Νύκτας Νικόλαος Αναπ/κό Μέλος

3. κ. Αδαμίδης Κωνσταντίνος Αναπ/κό Μέλος

4. κ. Κυριαζής Γεώργιος Αναπ/κό Μέλος

5. κ. Βερρής Παντελέων Αναπ/κό Μέλος

6. κ. Φιλιππής Σταμάτιος Αναπ/κό Μέλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Β Αιγαίου

2. Έπαρχους, ΠΕ Λήμνου και ΠΕ Ικαρίας

3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΒ Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Αρώνη.

4. Εκτελεστικό Γραμματέα της ΠΒ Αιγαίου

5. Γενικούς Δ/ντές της ΠΒ Αιγαίου

6. Δ/νσεις και Τμήματα της Π.Β Αιγαίου που αποστέλλουν θέματα προς συζήτηση.

7. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την προετοιμασία της

τηλεδιάσκεψης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εισηγήσεις θεμάτων

Κωνσταντίνος Μουτζούρης

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου