Δελτίο τύπου ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 


«Η προοπτική μιας μακροχρόνιας παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα: ανάδειξη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών και η σημασία τους για την αποδοχή της προοπτικής αυτής από την ελληνική κοινωνία»

Φορείς υλοποίησης:

Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών

(Ε.Υ Καθηγητής. Κώστας  Ρόντος)

και

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και Γερμανικό Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας.

Το  ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Η προοπτική μιας μακροχρόνιας παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα: Ανάδειξη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών και η σημασία τους για την αποδοχή της προοπτικής αυτής από την ελληνική κοινωνία»  υλοποιείται από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 2897).  


Στο τρέχον στάδιο υλοποίησης του προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση του πολυεπίπεδου θεωρητικού μέρους και τη διενέργεια ομάδας εστίασης με τη συμμετοχή κρίσιμων συντελεστών διεθνών οργανισμών και φορέων άσκησης μεταναστευτικής-προσφυγικής πολιτικής, βρίσκονται εν εξελίξει οι παρακάτω ερευνητικές δράσεις με απώτερο τελικό στόχο την εξαγωγή προτάσεων ως προς την κατάλληλη  και ολοκληρωμένη στρατηγική κοινωνικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων:


α) δευτερογενής έρευνα μέσω συγκέντρωσης και αξιολόγησης στοιχείων που έχουν ήδη συλλεχθεί στο πλαίσιο προηγούμενων πρωτογενών ερευνών τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό και σε ευρύτερα διεθνές επίπεδο σχετικά με τις συνέπειες μιας μακροχρόνιας παραμονής/μόνιμης εγκατάστασης των μεταναστών και προσφύγων που πρόσφατα ήρθαν στη χώρα,

β) πρωτογενής ποσοτική έρευνα σε εντοπισμένες περιοχές της χώρας στις οποίες διαμένουν προσωρινά οι μεταναστευτικοί και προσφυγικοί πληθυσμοί  με σκοπό τη διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των τοπικών κοινωνιών σχετικά με το ζήτημα της μακροχρόνιας παραμονής/μακροπρόθεσμης εγκατάστασης μεταναστών/προσφύγων και των παραγόντων που ευνοούν ή και δυσχεραίνουν την ομαλή συμβίωση και 

γ) πρωτογενής ποιοτική έρευνα που απευθύνεται σε εκπροσώπους περιφερειακών και τοπικών φορέων,  στελεχών και ατόμων που εμπλέκονται στη χάραξη ενταξιακής πολιτικής με σκοπό τη μελέτη  των  εφαρμοζόμενων πολιτικών κοινωνικής ένταξης, της αποτελεσματικότητας και του εντοπισμού αδυναμιών εφαρμογής αυτών και ανάδυσης δόκιμων και επιτυχημένων παρεμβάσεων. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου