Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μυτιλήνης


Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μυτιλήνης που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 Κωδικός Θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων


101 Δήμος Μυτιλήνης

Μυτιλήνη


Π.Ε. Λέσβου


ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 8 μήνες 1

102 Δήμος Μυτιλήνης

Μυτιλήνη


Π.Ε. Λέσβου


ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 8 μήνες 1

103 Δήμος Μυτιλήνης

Μυτιλήνη


Π.Ε. Λέσβου


*ΔΕ Οδηγών 8 μήνες 1

104 Δήμος Μυτιλήνης

Μυτιλήνη


Π.Ε. Λέσβου


ΥΕ εργάτης πρασίνου 8 μήνες 1

Αναλυτικά:


Η Περίληψη Ανακοίνωσης 

Η Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοινώσεων 

Παράρτημα Η/Υ

Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΕ – ΤΕ)

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσης ( ΔΕ – ΥΕ)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  δέκα (10) ημέρες (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από 12.01.2022 έως και την 21.01.2022 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου